Prvá časť

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

 

1.1 Obchodná spoločnosť TEČKO s. r. o. so sídlom Hviezdoslavova 1A,071 01 Michalovce, IČO: 47 371 323, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 3302/V (ďalej len „Poskytovateľ“), službu DVB-T televízie prináša TEČKO s.r.o. v spolupráci s GeCom, s.r.o., ktorá zabezpečuje retransmisiu v súlade so zákonom č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v platnom znení (ďalej len „Zákon o VaR“) v rozsahu rozhodnutia Rady pre mediálne služby o registrácii retransmisie oprávnená poskytovať retransmisiu (č. rozhodnutia TKR/302) a zároveň je v rozsahu predmetu svojej činnosti oprávnená poskytovať nasledujúce služby:

-zostavovanie programovej ponuky

-zaistenie šírenia televíznych programov

-sprístupnenie televíznych programov prostredníctvom dekódovacích kariet

-distribúcia dekódovacích kariet umožňujúcich Užívateľom prístup k televíznym programom

-zákaznícka a marketingová podpora

-technické zabezpečenie a technická podpora

(ďalej len „služba TEČKO“).

1.2 Poskytovateľ poskytuje službu TEČKO za podmienok dohodnutých v zmluvách uzavretých medzi Poskytovateľom a jednotlivými vysielateľmi televíznych programov alebo inými osobami oprávnenými disponovaťs programami ich vysielateľov, medzi ktoré patri mimo iných aj podmienka územného obmedzenia poskytovaní služby TEČKO vo vzťahu k jednotlivým televíznym programom. Užívateľ je pre to povinný rešpektovať a berie na vedomie, že všetky televízne programy môžu byť poskytnuté len cez platnú dekódovaciu kartu

1.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou zmluvy o poskytovaní služby Tečko uzatvorenej medzi Poskytovateľom a fyzickou osobou ako aj Užívateľom služby Tečko na strane druhej (ďalej len „Zmluva“). Uzatvorením Zmluvy s Poskytovateľ zaväzuje poskytovať Užívateľovi službu Tečko na území Slovenskej republiky podľa vydaného oprávnenia TKR 302, za čo sa Užívateľ zaväzuje v prípadoch stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach hradiť Poskytovateľovi cenu za poskytnutou službu TEČKO v súlade s aktuálnym cenníkom.

1.4 Zmluva o poskytovaní služby TEČKO je uzavretá po zakúpení dekódovacej karty Užívateľom na základe žiadosti o registráciu, ktorá je Užívateľom po jej riadnom a úplnom vyplnení zaslaná Poskytovateľom elektronicky prostredníctvom serveru www.tecko.sk. Odoslaním vyplnenej žiadosti o registráciu užívateľa potvrdzuje, že sa riadne a v celom rozsahu zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a bez výhrad s nimi súhlasí. Užívateľ je okamžikom odoslania žiadosti o registráciu týmito všeobecnými obchodnými podmienkami viazaný. Na základe Užívateľom doručené žiadosti o registráciu a výberu programového balíčku a poprípade prevedení úhrady poplatku za príslušné obdobie v súlade s platným cenníkom prevedie Poskytovateľ registráciu – aktiváciu Užívateľa a aktivuje príjem platených televíznych programov. Zmluva o poskytovaní služby Tečko je uzavretá okamžikom, v ktorom dôjde k pripísaní úhrady aktivačného poplatku alebo poplatku za televízne programy na základe žiadosti Užívateľa na účet spoločnosti TEČKO s.r.o.

 

Článok 2

Definícia pojmov

 

2.1 Ak nie je v týchto Podmienkach, Osobitných podmienkach alebo v Zmluve uvedené inak, tak všetky pojmy zadefinované v tomto článku Podmienok sa v rovnakom význame používajú vo všetkých zmluvných dokumentoch upravujúcich záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom, na základe čoho sa pre jednotlivé pojmy uvedené nižšie pre účely Zmluvy definovanej nižšie rozumie:

2.1.1 „Aktivácia“- je také nastavenie parametrov kódovacieho systému Poskytovateľom, keď sa pre Koncové zariadenie počas trvania Zmluvy vysielajú aktivačné údaje pre zabezpečenie prístupu Užívateľa k Službe.

2.1.2 „Balíček“ – súbor rozhlasových a/alebo televíznych Programových služieb poskytovaných spoločne ako jeden celok. Špecifikácia jednotlivých Balíčkov je uvedená v Cenníku.

2.1.3 „CAM modul“ – zariadenie s rozhraním CI+ podľa normy EN 50221-1997 umožňujúce po Aktivácií a vložení do kompatibilného prijímača využívanie Služby,.

2.1.4 „Cena za Službu“ – všetky zložky ceny uhrádzané Užívateľom Poskytovateľovi za plnenie jeho záväzkov stanovených Zmluvou určené v príslušných ustanoveniach Zmluvy, príp. platným Cenníkom

2.1.5 „Cenník“ – sadzobník cien za Službu vydaný Poskytovateľom zverejnený na Webovom sídle Poskytovateľa.

2.1.6 „Dodatok“ – každý platne uzavretý dodatok alebo iný platný úkon týkajúci sa akejkoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy, na základe ktorých dochádza k zmene obsahu Zmluvy

2.1.7 „Faktúra“ – daňový doklad vystavený Poskytovateľom Užívateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Podmienkami na zaplatenie Ceny za Službu, jej časti alebo akéhokoľvek peňažného záväzku Užívateľa voči Poskytovateľovi

2.1.8 „ITU“ – International Telecommunication Union – Medzinárodná telekomunikačná únia

2.1.9 „Karta“ – dekódovacia karta, ktorá v spojení s príslušným kompatibilným prijímačom umožní Užívateľovi prístup k Službe.

2.1.10 „Koncové zariadenie“ – telekomunikačné zariadenie Užívateľa alebo akákoľvek jeho technická časť, ktoré umožňuje komunikáciu a je určené na zabezpečenie prístupu Užívateľa k Službe. Koncovým zariadením môže byť Set-top-box, CAM modul v spojení s kompatibilným prijímačom alebo Karta v spojení s kompatibilným prijímačom

2.1.11 „Mapa pokrytia“- definuje časť územia, kde je technicky možné využívanie Služby. Aktuálna mapa pokrytia je zverejnená na Webovom sídle Poskytovateľa.

2.1.12 „Miesto poskytovania Služby“ – miesto, v ktorom je/bude umiestnené Koncové zariadenie Užívateľa. Miesto poskytovania Služby sa musí nachádzať na území pokrytom Sieťou, v opačnom prípade je poskytovanie Služby technicky neuskutočniteľné .

2.1.13 „Obdobie“ – každé jednotlivé časové obdobie, počas ktorého Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi Službu, a za ktoré je Užívateľ povinný platiť Cenu za Službu alebo jej príslušnú časť, a ktorého dĺžka trvania (1 mesiac a viac) je uvedená v Zmluve a/alebo v Cenníku a/alebo v Podmienkach.

2.1.14 „Osobitné podmienky“ – podmienky upravujúce právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom pre jednotlivé súčasti Služby prípadne ďalšie Služby poskytované v súlade s týmito Podmienkami, ktoré je Poskytovateľ oprávnený vydať.

2.1.15 „Podmienky“ – tieto všeobecné podmienky poskytovania Služby a ďalších Služieb, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

2.1.16 „Poskytovateľ“ – TEČKO s. r. o. , so sídlom Hviezdoslavova 1A, 071 01 Michalovce, SR, IČO: 47 371 323, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 33027/V, ako spoločnosť oprávnená poskytovať Retransmisiu ako aj ďalšie Služby v rozsahu svojho predmetu podnikania

2.1.17 „Porucha“ – stav, ktorý znemožňuje Užívateľovi využívanie Služby dohodnutým (obvyklým) spôsobom. Poruchou nie je obmedzenie, prerušenie alebo výpadok poskytovania Služby v súlade s Podmienkami, ako ani obmedzenie, prerušenie alebo výpadok poskytovania Služby z dôvodov, za ktoré nezodpovedá Poskytovateľ (napr. Vyššia moc, výpadok el. energie, použitie nevhodného Koncového zariadenia Užívateľom, vada Koncového zariadenia).

2.1.18 „Programová služba“ – Služba primárne hospodárskej povahy, ktorá je zámerným časovým usporiadaním programov a ďalších zložiek tejto Služby, ktoré vytvárajú uzavretý, simultánne prijímateľný celok, a ktorá je poskytovaná vysielateľom na účel informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť. Programová Služba môže byť v rámci Služby poskytovaná ako neplatená alebo platená Programová Služba samostatne alebo v Balíčku podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa.

2.1.19 „Registrácia“ – proces, kedy Užívateľ prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľa elektronicky vyplní žiadosť o Registráciu (registračný formulár) a takto vyplnenú žiadosť pošle Poskytovateľovi, ktorý Užívateľa registruje a vykoná Aktiváciu neplatených Programových Služieb a v prípade uhradenia Ceny za Službu aj platených Programových Služieb. Žiadosť o Registráciu (registračný formulár) je Užívateľovi oprávnený vyplniť a poslať Poskytovateľovi aj v písomnej forme poštou, v takom prípade udeľuje Poskytovateľovi súhlas, aby v mene a na účet Užívateľa v rozsahu Užívateľom poskytnutých údajov vyplnil žiadosť o Registráciu (registračný formulár) prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľa elektronicky.

2.1.20 „Retransmisia“ – je príjem a súčasný, úplný a nezmenený prenos pôvodného vysielania programovej Služby alebo jeho podstatnej časti vysielateľom určenej na príjem verejnosťou, uskutočnený elektronickou komunikačnou sieťou.

2.1.21 „Sieť“ – je funkčne prepojená sústava prenosových systémov, a ak je to potrebné, prepájacích alebo smerovacích zariadení, vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré umožňujú prenos signálov.

2.1.22 „Služba“ – je Služba TEČKO alebo iná Služba poskytovaná Poskytovateľom, ktorej poskytovanie sa riadi týmito Podmienkami. Služba spočíva v zabezpečení prístupu Užívateľa k Retransmisii ako obsahovej Službe, t.j. zabezpečení prístupu Užívateľa k Programovým Službám v závislosti od Užívateľom zvoleného Balíčka. Rozsah Služby pozostáva zo základných, voliteľných, doplnkových a ostatných Služieb. Rozsah a podmienky poskytovania Služby môžu byť upravené okrem týchto Podmienok v Osobitných podmienkach a v Cenníku.

2.1.23 „Telekomunikačné tajomstvo“ – informácie a údaje prijímané, prenášané, sprostredkúvané a uchovávané pri poskytovaní verejnej Služby, najmä obsah prenášaných informácií a lokalizačné údaje; osobné údaje komunikujúcich strán; prevádzkové údaje súvisiace s verejnou Službou.

2.1.24 „Telekomunikačné zariadenie“ – technické zariadenie na vysielanie, prenos, smerovanie, príjem, prepojenie alebo spracovanie signálov a informácií vo forme dát prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, ktoré Poskytovateľ využíva na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy vyplývajúcich.

2.1.25 „Užívateľ“ – fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uzavrie s Poskytovateľom Zmluvu.

2.1.26 „Účet Užívateľa“ – virtuálne prostredie Užívateľa vytvorené Poskytovateľom na základe Registrácie na Webovom sídle Poskytovateľa, ktoré je sprístupnené pre Užívateľa prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľa len pri zadaní Užívateľského mena a hesla, prostredníctvom ktorého si Užívateľ vyberá z ponuky Balíčkov, objednáva platené Programové Služby, a prostredníctvom ktorého dochádza k úhrade Ceny za Službu.

2.1.27 „Verejná služba“ – elektronická komunikačná Služba, o ktorej používanie sa môže v súlade so Zákonom o EK uchádzať každý záujemca.

2.1.28 „Vyššia moc“ – okolnosti vylučujúce zodpovednosť (prekážky), ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana tieto prekážky alebo ich následky odvrátila alebo prekonala alebo aby v čase vzniku záväzku tieto prekážky predvídala (napr. havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, teroristické útoky, epidémie, branná pohotovosť štátu a pod.)

2.1.29 „Webové sídlo Poskytovateľa“ – internetová stránka www.tecko.sk, prípadne iná internetová stránka, na ktorej Poskytovateľ zverejňuje informácie o poskytovaní Služieb; rozumie sa ňou aj stránka, ktorá prípadne v budúcnosti internetovú stránku www.tecko.sk nahradí.

2.1.30 „Zákon o EK“ – zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

2.1.31 „Zákon o VaR“ – zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v platnom znení.

2.1.32 „Záujemca“ – fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem uzatvoriť s Poskytovateľom Zmluvu, a ktorá doručí Poskytovateľovi prejav vôle, ktorý sa v zmysle týchto Podmienok považuje za návrh na uzavretie Zmluvy (žiadosť o registráciu – registračný formulár).

2.1.33 „Zmluva“ – zmluva o poskytovaní Služby TEČKO prípadne ďalších Služieb uzavretá medzi Poskytovateľom ako poskytovateľom Služieb a Užívateľom ako Užívateľom týchto Služieb, vrátane všetkých Zmluvných dokumentov označených rovnakým číslom Zmluvy tvoriacich neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva niečo iné.

2.1.34 „Zmluvné dokumenty“ – Podmienky, Cenník, Osobitné podmienky všetky dohody a Dodatky, ktoré sú označené totožným číslom Zmluvy alebo z ich označenia inak nepochybne vyplýva, že tvoria jeden zmluvný celok.

2.1.35 „Zneužitie Služby“ – využívanie Služby v rozpore so Zmluvnými dokumentmi a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2.2. Všetky v Zmluve uvedené odkazy na Poskytovateľa alebo Užívateľa sa vzťahujú aj na ich zamestnancov, zástupcov a právnych nástupcov.

 

Článok 3

Podmienky pre poskytnutie služby TEČKO

 

3.1. Poskytovateľ sa na základe Zmluvy a riadneho, včasného splnenia podmienok zo strany Užívateľa podľa odst. 3.3. týchto podmienok vrátane presného, pravdivého a úplného vyplnenia údajov v žiadosti o registráciu, jej doručenia Poskytovateľovi a prípadného zaplatenia poplatkov a predplatného služieb TEČKO zaväzuje aktivovať kartu pre príjem zvolených programov, po dobu aktivačného obdobia umožniť príjem zvolených programov a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú definované týmito podmienkami a Užívateľ sa zaväzuje užívať službu TEČKO v súlade, spôsobom a za podmienok stanovených týmito podmienkami, ako aj hradiť poplatky a predplatné v prípadoch stanovených týmito podmienkami.

3.2. Poskytovateľ poskytuje službu TEČKO na území Slovenskej Republiky a to v závislosti od miesta inštalácie a svojich technických možností a podmienok územného obmedzenia jednotlivých vysielačov.

3.3. Záujemca o poskytovanie služby TEČKO je povinný za účelom začatia poskytovania služby TEČKO zo strany Poskytovateľa:

3.3.1. zaobstarať si na vlastné náklady Koncové zariadenie (set top box alebo CAM modul) a zakúpiť si smart kartu u ktoréhokoľvek predajcu v rámci siete predajcov kariet, alebo objednaním cez stránky www.tecko.sk

3.3.2. riadne sa zaregistrovať, hradiť poplatky a v prípade záujmu o služby TEČKO riadne a včas platiť predplatné za každý zvolený program podľa cien uvedených v aktuálnom cenníku

3.4. Poskytovateľ je oprávnený odoprieť poskytnutie služby TEČKO záujemcom či Užívateľom keď:

3.4.1. Poskytovateľ neobdŕžal od záujemcu riadne vyplnenú žiadosť o registráciu, a/alebo

3.4.2. záujemca nesplnil podmienky podľa odst. 3.3., a/alebo

3.4.3. poskytovanie služby TEČKO je zo strany Poskytovateľa v požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu technicky neuskutočniteľné, alebo by bolo možné len pri vynaložení neprimerane vysokých nákladov, a/alebo

3.4.4. Poskytovateľ nemá od Záujemcu záruku, že bude dodržiavať Zmluvu, pretože je dlžníkom Poskytovateľa a/alebo iného poskytovateľa obdobných Služieb alebo niektorý z týchto poskytovateľov už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo zmluvu s ním vypovedal; a/alebo

3.4.5. Záujemca nesúhlasí s Podmienkami; a/alebo

3.4.6. jej uzavretie by bolo v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3.5. Poskytovateľ je oprávnený na nevyhnutne dlhú dobu a v rozsahu prerušiť, resp. obmedziť poskytovanie služby Tečko bez toho, aby sa takéto prerušenie alebo obmedzenie považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy a týchto podmienok, a to hlavne z dôvodu dodržania verejného poriadku alebo plnenia verejného záujmu, rozhodnutie príslušného štátneho orgánu, zo závažných organizačných, technických alebo prevádzkových dôvodov, z dôvodov krízových situácií a tiež za účelom výkonu práce potrebných k prevádzke, údržbe a opravám zariadení, prostredníctvom ktorých je služba Tečko poskytovaná alebo prací potrebných k zabráneniu vzniku vád v týchto zariadeniach alebo z dôvodu vyššej moci.

3.6. Poskytovateľ je zároveň oprávnený zastaviť, dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby Tečko, ako aj deaktivovať kartu pre príjem zvolených služieb Tečko bez toho, aby sa takéto zastavenie, prerušenie, obmedzenie alebo deaktivácia považovala za porušenie Zmluvy a týchto podmienok (ustanovenia bodu 3.5. týchto podmienok týmto nie sú dotknuté) z nasledujúcich dôvodou:

3.6.1. Užívateľ zneužíva poskytovanú službu Tečko, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívaniu

3.6.2. Užívateľ nezaplatí riadne a včas poplatky a predplatné, a to až do ich zaplatenia alebo do zániku Zmluvy.

3.6.3. Užívateľ podstatným spôsobom poruší ustanovenia Zmluvy alebo týchto podmienok, a to až do obnovenia dodržiavania Zmluvy a týchto podmienok a odstráni prípadných následkov porušenia Zmluvy alebo týchto podmienok;

3.6.4. dôjde k takej zmene technických či prevádzkových podmienok prenosu či príjmu signálu, že Poskytovateľ nie je schopený zaistiť prenos signálu a jeho riadny príjem u Užívateľa bez súčinnosti Užívateľa spočívajúci v zabezpečenia zodpovedajúceho prijímacieho zariadenia, karty, príp. ďalšieho technického zariadenia nutného k príjmu signálu podľa zmenenej technickej špecifikácie.

3.7. V prípade, že užívateľ nezaplatí poplatky a predplatné po dobu dlhšiu ako 180 dní, Poskytovateľ je oprávnený deaktivovať kartu pre príjem zvolených služieb Tečko. Poskytovateľ na žiadosť Užívateľa a po zaplatení poplatku uvedeného v cenníku kartu znovu aktivuje

3.8. Prerušenie, obmedzenie alebo zastavenie poskytovania služby Tečko, ako ja deaktivovanie karty pro príjem zvolených služieb Tečko Užívateľ v súlade s odst. 3.5., 3.6. a 3.7. týchto podmienok nezakladá zo strany Poskytovateľa povinnosť poskytnúť akúkoľvek finančnú, alebo inú náhradu Užívateľovi

3.9. Poskytovateľ opätovne obnoví poskytovanie služby Tečko v prípade, že odpadne dôvod zastavenie, prerušenie alebo obmedzenie poskytovania služby Tečko a nie je dôvodná obava, že sa Užívateľ opakovane dopustí konania, ktoré bolo dôvodom zastavenia, obmedzenia alebo prerušenia poskytovania služby Tečko.

3.10. V prípade opätovného poskytovania služby Tečko po odpadnutí dôvodov stanovených v odst. 3.6. (okrem odst. 3.6.4.) je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Užívateľa úhradu nákladov s tím spojených.

 

 4. Práva a povinnosti

 

4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje najmä:

4.1.1. uzavrieť Zmluvu s každým záujemcom o poskytovaní služby Tečko, ktorý splní podmienky stanovené týmito podmienkami a platnými právnymi predpismi

4.1.2. zverejniť na svojich webových stránkach zmenu zmluvných podmienok

4.1.3. poskytovať Užívateľom informácie o skutočnostiach súvisiacich so službou Tečko, a to hlavne informácie o druhu a rozsahu poskytovanej služby Tečko a spôsob jej poskytovania

4.1.4.Keď je to možné, akýmkoľvek vhodným spôsobom v predstihu informovať Užívateľov o obmedzení, prerušení a výpadku v umožnenom príjmu zvolených programov, s výnimkou mimoriadnych situácii, po dobu ktorých je splnenie tohoto záväzku zo strany Poskytovateľa nemožné

4.1.5. zabezpečovať poskytovanie služby Tečko na bežnej úrovni a v bežnej kvalite

4.1.6. bezodkladne odstraňovať poruchy vzniknuté v súvislosti s poskytovaním služby Tečko bez zavinenia zo strany Užívateľa, a to v čo najkratšom čase od nahlásenia poruchy Užívateľom, resp. od zistenia vzniku poruchy

4.1.7. zablokovať na žiadosť Užívateľa a na jeho náklady prístup ku službe Tečko, keď je to technicky uskutočniteľné

4.1.8. zabezpečiť ochranu osobných údajov Užívateľa

4.2. Poskytovateľ má právo:

4.2.1. na zaplatenie poplatku a predplatného za poskytnutú službu Tečko

4.2.2. overiť si zákonným spôsobom osobné či iné údaje uvedené záujemcom, resp. Užívateľom pri registrácií

4.2.3. na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti zo strany Užívateľa potrebnej ku riadnemu plneniu záväzku podľa Zmluvy a týchto podmienok

4.2.4. prerušiť, obmedziť alebo zastaviť poskytovanie služby Tečko, ako aj deaktivovať kartu pre príjem zvolených služieb Tečko v súlade s týmito podmienkami, keď Užívateľ porušuje či neplní práva a povinnosti stanovené týmito podmienkami a Zmluvou

4.3. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah informácii, údajov a dát prenášaných k Užívateľom prostredníctvom zvolených programov

4.4. Užívateľ má právo:

4.4.1. na umožnenie príjmu zvolených programov za predpokladu splnenie podmienok stanovených Zmluvou, týmito podmienkami či cenníkom

4.4.2. na bezplatné a včasné odstránenie porúch vzniknutých na strane Poskytovateľa pri poskytovaní služby Tečko bez zavinenia Užívateľa, keď Užívateľ informuje zákaznícky servis písomne, telefonicky nebo e-mailom; toto ustanovenie sa nevzťahuje na vady prijímacieho zariadenia Užívateľa alebo na vady spôsobené nesprávnym nastavením tohoto prijímacieho zariadenia

4.4.3. nepredĺžiť aktivačné obdobie pre príjem zvolených služieb Tečko v súlade s týmito podmienkami

4.4.4. na reklamáciu v prípade vadného poskytovania služby Tečko zo strany Poskytovateľa v súlade s článkom 11 týchto podmienok

4.5. Užívateľ sa zaväzuje a je povinný:

4.5.1. využívať službu Tečko výlučne v súlade so Zmluvou, týmito podmienkami a platnými právnymi predpismi, prípadne pokynmi a návodmi Poskytovateľa

4.5.2. plniť riadne a včas všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a týchto podmienok

4.5.3. odo dňa registrácie poskytovať Poskytovateľovi podľa jeho požiadavok súčinnosť, ktorá bude potrebná k plneniu záväzkov Poskytovateľa podľa Zmluvy a týchto podmienok.

4.5.4. písomne oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v údajoch poskytnutých Poskytovateľovi pri registrácii, tj. zmenu bydliska, telefonického, prípadne e-mailového kontaktu, zmenu mena alebo osôb oprávnených jednať v mene Užívateľa, a to najneskôr do sedem dní od dňa vzniku zmeny na adresu pre doručovanie písomností Poskytovateľa, v opačnom prípade Poskytovateľ nezodpovedá za porušenie svojich povinností v súlade so Zmluvou a podmienkami

4.5.5. využívať službu Tečko výhradne pre svoju vlastnú potrebu, resp. pre potrebu členov svojej domácnosti, a súčasne sa Užívateľ zaväzuje neumožniť a zamedziť užívanie karty inej osoby bez súhlasu Poskytovateľa

4.5.6. riadne a včas platiť poplatky a predplatné

4.5.7. hradiť náklady spojené s výmenou karty v prípade ak uplynula lehota 24 mesiacov od jej zakúpenia.

4.5.8. uvádzať pravdivé a úplné údaje nutné a potrebné pro Poskytovateľa, aby došlo k naplneniu predmetu Zmluvy, resp. aby Poskytovateľ bol schopný riadne a včas plniť povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a týchto podmienok.

 

5. Ochrana maloletých

 

5.1. Užívateľ berie na vedomie skutočnosť, že karta môže byť aktivovaná pre príjem programu s erotickým charakterom, ktoré sú určené len pre osoby staršie ako 18 rokov. Užívateľ je povinný zabezpečiť, aby predmetné programy s erotickou povahou nesledovali osoby nespôsobilé a neplnoleté. Užívateľ ďalej berie na vedomie, že má možnosť využiť technické funkcie prijímacieho zariadenia k zamedzení príjmu predmetných programov nepovolanými osobami (rodičovský zámok)

 

6. Predplatné

 

6.1. Výška predplatného pro jednotlivé zvolené služby Tečko, v závislosti na dĺžke aktivačného obdobia je stanovená v aktuálnom platnom cenníku. Ceny uvedené v tomto cenníku sú platné do uverejnenia nového cenníka

6.2. Aktuálne platný cenník je vždy zverejnení v sídle poskytovateľa a na jeho webových stránkach www.tecko.sk.

6.3. Užívateľ je povinný uhradiť všetky platby predplatného spôsobmi a vo výške stanovenými v aktuálnom platnom cenníku.

6.4. Pripojenie sa ku serveru, zobrazenie cenníku a ponuky služieb Tečko, ako aj registrácia nového Užívateľa, objednávka platených služieb Tečko a ani ďalšie úkony Užívateľa uskutočnené na diaľku nie sú zo strany Poskytovateľa spoplatnene

 

7. Zmeny Zmluvy

 

7.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok a/alebo platného cenníku, a to v prípade zmeny právnych predpisov, zavedení nových služieb a technológií, zmeny podmienok na trhu elektronických komunikácií, ako aj v prípade, keď bude takáto zmena nevyhnutná z dôvodu technických, prevádzkových alebo iných dôvodov na strane Poskytovateľa. Poskytovateľ bude informovať Užívateľa o zmenách v primeranom predstihu, spravidla aspoň 10 dní pred dňom účinnosti zmien, nevyžaduje si platné právne predpisy dlhšiu lehotu. Keď nie je v týchto podmienkach stanovené, alebo právnymi predpismi vyžadované inak, povinnosť informovať, alebo upovedomiť Užívateľa o nových obchodných podmienkach či cenách, resp. cenníku sa považuje za splnenú, keď budú príslušné informácie sprístupnene Užívateľovi na webovej stránke www.tecko.sk alebo prostredníctvom elektronické pošty alebo písomne alebo telefonický alebo osobne; nové podmienky či cenník sú platné a pre obe zmluvné strany záväzné dňom určeným v novo vydaných obchodných podmienkach či cenníku.

7.2. Ku zmene zmluvného vzťahu dôjde tiež v okamihu, keď si Užívateľ zvolí iné služby Tečko a zaplatí príslušné predplatné pre zvolenú službu podľa aktuálne platného cenníku alebo v okamihu nezaplatenia niektorého zo skôr zvolených aktivovaných programov, a to v rozsahu takto prevedeného úkonu

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny týchto podmienok a/alebo cenníku prejavuje Užívateľ súhlas s ich zmenou tím, že bude pokračovať vo využívaní služby Tečko za účinnosti takto znemených podmienok a/alebo cenníku a neurobí v súlade s týmito podmienkamižiadny úkon smerujúci k ukončeniu zmluvného vzťahu

7.4. V prípade nesúhlasu Užívateľa zo zmenou podmienok a/alebo cenníku je Užívateľ oprávnený postupovať podľa odst. 8.4. týchto podmienok. V prípade výpovedi zmluvného vzťahu sa už uhradené poplatky a predplatné nevracajú

 

8. Doba trvania zmluvného vzťahu

 

8.1. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú, pokiaľ to nie je dohodnuté inak

8.2. Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou zmluvných strán, uplynutím dohodnutej doby jej trvania, alebo v prípadoch stanovených v Zmluve, alebo v zákone, odstúpením od Zmluvy alebo výpovede Zmluvy

8.3. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu, pokiaľ nemôže naďalej poskytovať službu Tečko v dohodnutom rozsahu alebo v dohodnutej kvalite, alebo keď ďalšie poskytovanie služby Tečko nie je technicky uskutočniteľné. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená Zmluvu vypovedať, pokiaľ zo strany druhej zmluvnej strany dôjde k podstatnému porušeniu dohodnutých povinností. V prípade Užívateľa sa za podstatné porušenie povinností považuje najme porušenie povinností uvedených v článku 4.5. týchto podmienok. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prví deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Užívateľovi.

8.4. Užívateľ je oprávnený tuto Zmluvu písomne vypovedať, pokiaľ dôjde ku zmene týchto podmienok a/alebo cenníku. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prví deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Poskytovateľovi. Výpovedná doba však neskončí skôr než dňom účinnosti zmeny. Právo vypovedať zmluvu z tohoto dôvodu môže Užívateľ uplatniť v lehote 2 mesiace od nadobudnutia účinnosti zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok a/alebo cenníku. Bez ohľadu na dojednanú výpovednú dobu je v prípade výpovede podanej pred účinnosťou zmeny Užívateľ oprávnený požadovať ukončenie Zmluvy ku dňu účinnosti zmeny.

8.5. Užívateľ a Poskytovateľ sú zároveň oprávnení Zmluvu písomne vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je v tomto prípade tri mesiace a začína plynúť prví deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Užívateľ toto právo nemá v prípade, že využije špeciálnu ponuku Poskytovateľa, s ktorou je spojený záväzok odoberať služby po určitú dobu dojednanú v Zmluve alebo v prípade Zmluvy uzavretej na dobu určitú.

8.6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť s účinnosťou odo dňa doručenia o odstúpení druhej zmluvnej strane, pokiaľ druhá zmluvná strana porušuje tuto Zmluvu podstatným spôsobom alebo opakovane. Za opakované porušenie Zmluvy sa považuje, keď ku porušeniu došlo viac než 2krát v priebehu 6 mesiacov trvania Zmluvy

8.7. V prípade dojednania zmluvy prostriedky komunikácie na diaľku alebo mimo obchodných priestorov môže Užívateľ od Zmluvy písomne bez uvedenia dôvodu odstúpiť do 14 dní od jej uzatvorenia – čiže od aktivácie príjmu programov prostredníctvom DVB-T. Lehota je zachovaná, pokiaľ Užívateľ v jej priebehu odošle Poskytovateľovi oznámenie, že od Zmluvy odstupuje. Ustanovenie tohoto odst. 8.7. platí len v prípade, že Užívateľ neuzatvára Zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatného výkonu povolania.

8.8. Odstúpenie od Zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhé zmluvnej strane. V oznámení o odstúpení je Užívateľ povinný uviesť číslo svojej karty. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností v prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Poskytovateľa sa za jeho doručenie Užívateľovi bude považovať moment deaktivácie karty

 

9. Zodpovednosť za škodu

 

9.1. Poskytovateľ zodpovedá Užívateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil porušením povinností vyplývajúcich z týchto podmienok, nezodpovedá však za ušlý zisk Užívateľa. Zodpovednosť Poskytovateľa za škodu spôsobenú Užívateľovi v dôsledku toho, že Poskytovateľ riadne neplní povinnosti stanovené v týchto podmienkach, je obmedzená na povinnosť nahradiť časť predplatného zvolených programov za dobu neplnenia povinností Poskytovateľom

9.2. Poskytovateľ nie je voči Užívateľovi zodpovedný za škody spôsobené použitím technicky nevyhovujúceho prijímacieho zariadenia Užívateľa a nezodpovedá ani za jeho funkčnosť alebo prevádzku. Poskytovateľ nezodpovedá za odstraňovanie porúch a výpadky v prijímacom zariadení Užívateľa, ani za škodu spôsobenú v dôsledku použitia takého prijímacieho zariadenia Užívateľom

9.3. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu v prípade ukončenia zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a vysielateľom televízneho programu, alebo treťou osobou oprávnenou disponovať s programom jeho vysielateľa

9.4. Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za škodu, ktorá mu vznikne tím, že Užívateľ nesplní ktorúkoľvek s povinností stanovených mu týmito podmienkami

9.5. Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za vznik škody spôsobenej technickou, kapacitnou, alebo inou nespôsobilostí alebo iné pevné alebo mobilné komunikační siete inej spoločnosti, prostredníctvom ktorej Poskytovateľ šíri televízny programy služby Tečko

9.6. V prípade, že nesplnením ktoréhokoľvek zo záväzkov Užívateľa stanovených v týchto podmienkach vznikne Poskytovateľovi škoda, je Užívateľ povinný tuto škodu Poskytovateľovi nahradiť

 

10. Ochrana osobných údajov

 

10.1. Poskytovateľ prevádzkuje informačný systém Tečko, v ktorom sú spracovávane osobné údaje Užívateľov za účelom poskytovania služby Tečko.

10.2. Poskytovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok upravených touto Zmluvou a v súlade s platnými zákonmi. Správcom osobných údajov v rozsahu tohoto článku podmienok je Poskytovateľ, pretože Poskytovateľ určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať Užívateľa o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa spracovania osobných údajov prostredníctvom webových stránok www.tecko.sk.

10.3. Poskytovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľa získavať a spracovávať údaje užívateľov, ktorými sú meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti a adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo užívateľa a karty, údaje o odoberaných službách, programových balíčkoch a predplatnom, platobná história a údaje o kontaktoch s užívateľom pre účely:

10.3.1. uzatvorenia a plnenia Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia,

10.3.2. dodržiavanie právnych povinnosti správcu,

10.3.3. príjem a evidencia platieb a evidencia pohľadávok,

10.3.4. vypracovanie zoznamu Užívateľov,

10.3.5. vybavovanie reklamácií a iných podaní Užívateľov,

10.3.6. plnenie povinností podľa bodu 4.1.4. podmienok,

10.3.7. ochrany práv a právom chránených záujmov správcu.

10.4. Užívateľ pritom berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Bez ohľadu na uvedené, Užívateľ berie zároveň na vedomie, že neposkytnutím osobných údajov v rozsahu vyžadovanom pri registrácii nie je možné uzavrieť Zmluvu

10.5. Údaje podľa predchádzajúceho oddielu bude poskytovateľ spracovávať po dobu účinnosti Zmluvy, ako aj po jej skončení v prípade vyúčtovania úhrad, poplatkov a predplatného, evidencie a vymáhania pohľadávok za poskytnuté služby, v prípade vybavovania podaní užívateľa, alebo splnenia zákonných podmienok pre uplatnenie práv alebo splnenia iných povinností uložených zákonom na uplatnenie práv.

10.6. Poskytovateľ je na základe súhlasu Užívateľa oprávnený spracovávať v nevyhnutnom rozsahu osobne údaje uvedené v bode 10.3 pre účely ponúkanie služieb a produktov poskytovateľa, šírenie ďalších obchodných zdieľaní aj na marketingové účely

10.7. Poskytovateľ je oprávnený na základe súhlasu užívateľa vytvárať záznam telefonických rozhovorov z telefonátov na čísla liniek zákazníckeho servisu a ukladať zvukové záznamy z týchto volaní, tj. záznamy týkajúce sa osoby Užívateľa alebo prejavov jeho osobnej povahy, taktiež je oprávnený použiť takto získané záznamy pre účely vyhodnocovania požiadaviek Užívateľa, rozsahu a kvality služby Tečko poskytovanej Užívateľom, ako aj posudzovanie a vybavovanie sťažností a podnetov Užívateľov. Nahrávanie podľa tohoto oddielu sa uskutočňuje len v prípade predchádzajúceho upozornenia Užívateľa vo forme zaznenia hlášky o nahrávaní. V prípade, že volajúci osoba nesúhlasí s vyhotovením takéhoto zvukového záznamu, môže po zaznení hlášky ukončiť telefonické spojenie a obrátiť sa so svojimi požiadavkami na Poskytovateľa iným vhodným spôsobom.

10.8. Poskytovateľ bude spracovávať osobné údaje Užívateľa, ktoré je oprávnený spracovávať na základe príslušných právnych predpisov alebo na základe súhlasu Užívateľa s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných než automatizovaných prostriedkov spracovania.

10.9. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o Užívateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi.

10.10. Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený poskytovať informácie a údaje uchovávané pri poskytovaní služby Tečko v nevyhnutnom rozsahu:

10.10.1. tretím osobám, ktoré Poskytovateľ poverí vymáhaním pohľadávok alebo uplatnením iných oprávnených práv Poskytovateľa voči Užívateľovi, a to za účelom uplatnenia pohľadávok a iných práv Poskytovateľa, ako aj prípadu postúpenia pohľadávok Poskytovateľa na tretiu osobu, a to i po ukončení zmluvného vzťahu s Užívateľom,

10.10.2. súdom a iným orgánom verejnej správy, pokiaľ je to nutné na uplatnenie práv Poskytovateľa voči Užívateľovi alebo splnenie zákonnej povinnosti Poskytovateľa,

10.10.3. obchodným zástupcom Poskytovateľa alebo iným subjektom (spracovateľom a príjemcom), ktorí budú na základe povarenia Poskytovateľa jednať v jeho mene ako sprostredkovatelia alebo obchodný partneri pri poskytovaní služby Tečko (ako aj ich objednávanie, aktivácie a vybavovania reklamácií). Podrobnú informáciu o jednotlivých spracovateľoch a príjemcoch získajú užívatelia prostredníctvom zákazníckeho servisu.

10.11. Užívateľ má právo prístupu k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo o odstránenie závadného stavu. S dotazmi či pripomienkami v tejto súvislosti sa môže Užívateľ obrátiť na zákaznícky servis Poskytovateľa

 

11. Reklamácie

11.1. Užívateľ je oprávnený reklamovať správnosť čiastky poplatku a predplatného vyčíslených v potvrdení o platbe a riadne poskytovanie služby Tečko v lehote 45 dni od dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.

11.2. V prípade, že Užívateľ neuplatní svoje právo podľa odst. 11.1. podmienok, potom vypršaním tejto lehoty podľa odst. 11.1. podmienok toto jeho právo zanikne.

11.3. Užívateľ môže reklamáciu uplatniť u Poskytovateľa osobne, elektronickou poštou nebo doporučeným listom, pri čom Poskytovateľ je povinný na požiadanie Užívateľa vydať písomné potvrdenie o mieste, čase, spôsobe a predmetu reklamácie

11.4. Poskytovateľ je povinný reklamáciu prešetriť a výsledok písmene oznámiť Užívateľovi do tridsať dni od dňa, kedy bola reklamácia platne doručená Poskytovateľovi.

11.5. V prípade, že prešetrenie reklamácie Užívateľa je obzvlášť zložité a jej dôkladné prešetrenie nie je v tridsaťdňovej lehote objektívne možno zabezpečiť alebo s iných dôvodov uvedených v právnych predpisoch, je Poskytovateľ povinný výsledok svojho šetrenia oznámiť Užívateľovi do šesťdesiat dní od dňa, kedy bola reklamácia Užívateľa platne doručená Poskytovateľovi.

11.6. Poskytovateľ je povinný upovedomiť Užívateľa o vybavení reklamácie písomne, elektronicky, alebo telefonicky.

11.7. Pokiaľ Poskytovateľ písomne neoznámi Užívateľovi výsledok šetrenia reklamácie do šesťdesiat dní od dňa jej doručenia Poskytovateľovi, reklamácia sa považuje za opodstatnenú.

11.8. V prípade opakovaných alebo neodôvodnených reklamácii totožného Užívateľa v tej istej veci, nie je Poskytovateľ povinný tieto reklamácie opätovne prešetrovať a dávať na tieto reklamácie Užívateľovi akúkoľvek odpoveď. Neodôvodnenou reklamáciou je tiež reklamácia, ktorá je podaná z iných dôvodou, než sú uvedené v odst. 11.1. podmienok.

11.9. Spôsob vybavenia reklamácie podľa odst. 11.8. podmienok platí aj v prípade reklamácie Užívateľa doručenej Poskytovateľovi oneskorene, tj. po uplynutí lehoty uvedenej v odst. 11.1. podmienok.

11.10. V prípade, že reklamácia Užívateľa bude Poskytovateľom uznaná za opodstatnenú má Užívateľ právo na vrátenie preplatku, alebo na vrátenie uhradeného predplatného, a to v lehote 1 mesiaca od dňa kladného vybavenia reklamácie.

11.11. Reklamácia tovaru (vrátane kariet) dodávaného Poskytovateľom sa riadi platným reklamačným poriadkom vydaným Poskytovateľom a zverejneným na webových stránkach www.tecko.sk. O zmenách reklamačného poriadku platí obdobné ustanovenia odst. 7.1.

 

12. Doručovanie

 

12.1. Všetky úkony, správy, dokumenty, upomienky a iné informácie zasielané jednou zmluvnou stranou druhej strane v súvislosti so Zmluvou elektronickou poštou alebo formou listu sa považujú za riadne doručené druhé zmluvnej strane uplynutím troch dni odo dňa ich zaslania druhej zmluvnej strane na jej adresu uvedenej v Zmluve, alebo na inú adresu, ktorú tato zmluvná strana oznámila doručujúcej zmluvnej strane. V prípade, že druhej zmluvnej strane nemohol byť s akéhokoľvek dôvodu oznámený obsah akejkoľvek listiny, považuje sa tato listina za doručenú uplynutím sedem dní od dňa doručenia listiny do dispozičnej sféry druhej zmluvnej strany. Pokiaľ druhá zmluvná strana v tejto lehote oznámi doručujúcej zmluvnej strane, že listina jej nebola doručená, bude jej doručený opis tejto listiny.

 

13. Záverečne ustanovení

 

13.1. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosti dňa 1. 1. 2017.

13.2. Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej platnej uzavretej Zmluvy.

13.3. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú založené Zmluvou, ktoré však Zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.4. V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy a/alebo podmienok sú neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení Zmluvy a podmienok. Neplatné ustanovenia sa nahradia ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu Zmluvy a podmienok.

13.5. Pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva niečo iné, Zmluvu je možné meniť len na základe písomných zmien a dodatkov odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami

13.6. Užívateľ registráciou potvrdzuje, že si podmienky pozorne prečítal, všetky ich ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto podmienkam v celému ich rozsahu porozumel a súhlasí s nimi.

 

Michalovciach 1.1.2017

Vyhotovil: Radovan Geci, konateľ spoločnosti