Prvá časť
ÚVÓDNÉ USTANOVENIA
Článok 1

1.1.     Obchodná spoločnosť TEČKO s. r. o. so sídlom Hviezdoslavova 1A,071 01 Michalovce, IČO: 47 371 323, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 3302/V (ďalej len „Poskytovateľ“), službu DVB-T televízie prináša TEČKO s.r.o. v spolupráci s GeCom, s.r.o., ktorá zabezpečuje retransmisiu v súlade so zákonom č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v platnom znení (ďalej len „Zákon o VaR“) v rozsahu rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu o registrácii retransmisie oprávnená poskytovať retransmisiu (č. rozhodnutia TKR/302) a zároveň je v rozsahu predmetu svojej činnosti oprávnená poskytovať nasledujúce služby:
-zostavovanie programovej ponuky
-zaistenie šírenia televíznych programov
-sprístupnenie televíznych programov prostredníctvom dekódovacích kariet
-distribúcia dekódovacích kariet umožňujúcich Užívateľom prístup k televíznym programom
-zákaznícka a marketingová podpora-technické zabezpečenie a technická podpora (ďalej len „služba TEČKO“).
1.2.     Poskytovateľ vydáva za účelom podrobnejšej úpravy práv a povinností medzi Poskytovateľom a fyzickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi alebo právnickými osobami, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov s Poskytovateľom ako Užívatelia tieto všeobecné podmienky poskytovania služby TEČKO a prípadných ďalších služieb (ďalej len „Podmienky“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služby TEČKO (ďalej len „Zmluva“). Tieto Podmienky rovnako upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní iných služieb v súlade so Zmluvou. Poskytovateľ je oprávnený v prípade potreby ďalšej úpravy práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní Služby prípadne iných služieb vydať Osobitné podmienky.
1.3.     Tieto Podmienky vrátane všetkých zmluvných dokumentov uzavretých medzi Poskytovateľom a jeho zmluvným partnerom v tej istej súvislosti upravujú záväzkový vzťah vzniknutý pri poskytovaní služby TEČKO a prípadných ďalších služieb medzi Poskytovateľom ako poskytovateľom týchto služieb a právnickými alebo fyzickými osobami alebo fyzickými osobami podnikateľmi ako užívateľmi týchto služieb, ktoré v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito Podmienkami platne uzavreli s Poskytovateľom Zmluvu.
1.4.     Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a jeho zmluvným partnerom založené príslušnou Zmluvou bližšie neupravené v týchto Podmienkach, Osobitných Podmienkach a v Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok 2
Definícia pojmov

2.1.     Ak nie je v týchto Podmienkach, Osobitných podmienkach alebo v Zmluve uvedené inak, tak všetky pojmy zadefinované v tomto článku Podmienok sa v rovnakom význame používajú vo všetkých zmluvných dokumentoch upravujúcich záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom, na základe čoho sa pre jednotlivé pojmy uvedené nižšie pre účely Zmluvy definovanej nižšie rozumie:
2.1.1. „Aktivácia“ je také nastavenie parametrov kódovacieho systému Poskytovateľom, keď sa pre Koncové zariadenie počas trvania Zmluvy vysielajú aktivačné údaje pre zabezpečenie prístupu Užívateľa k Službe.
2.1.2. „Balíček“ – súbor rozhlasových a/alebo televíznych Programových služieb poskytovaných spoločne ako jeden celok. Špecifikácia jednotlivých Balíčkov je uvedená v Cenníku.
2.1.3. „CAM modul“ – zariadenie s rozhraním CI+ podľa normy EN 50221-1997 umožňujúce po Aktivácií a vložení do kompatibilného prijímača využívanie Služby,.
2.1.4. „Cena za Službu“ – všetky zložky ceny uhrádzané Užívateľom Poskytovateľovi za plnenie jeho záväzkov stanovených Zmluvou určené v príslušných ustanoveniach Zmluvy, príp. platným Cenníkom.
2.1.5. „Cenník“ – sadzobník cien za Službu vydaný Poskytovateľom zverejnený na Webovom sídle Poskytovateľa.
2.1.6. „Dodatok“ – každý platne uzavretý dodatok alebo iný platný úkon týkajúci sa akejkoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy, na základe ktorých dochádza k zmene obsahu Zmluvy.
2.1.7. „Faktúra“ – daňový doklad vystavený Poskytovateľom Užívateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Podmienkami na zaplatenie Ceny za Službu, jej časti alebo akéhokoľvek peňažného záväzku Užívateľa voči Poskytovateľovi.
2.1.8. „ITU“ – International Telecommunication Union – Medzinárodná telekomunikačná únia.
2.1.9. „Karta“ – dekódovacia karta, ktorá v spojení s príslušným kompatibilným prijímačom umožní Užívateľovi prístup k Službe.
2.1.10. „Koncové zariadenie“ – telekomunikačné zariadenie Užívateľa alebo akákoľvek jeho technická časť, ktoré umožňuje komunikáciu a je určené na zabezpečenie prístupu Užívateľa k Službe. Koncovým zariadením môže byť Set-top-box, CAM modul v spojení s kompatibilným prijímačom alebo Karta v spojení s kompatibilným prijímačom.
2.1.11. „Mapa pokrytia“- definuje časť územia, kde je technicky možné využívanie Služby. Aktuálna mapa pokrytia je zverejnená na Webovom sídle Poskytovateľa.
2.1.12. „Miesto poskytovania Služby“ – miesto, v ktorom je/bude umiestnené Koncové zariadenie Užívateľa. Miesto poskytovania Služby sa musí nachádzať na území pokrytom Sieťou, v opačnom prípade je poskytovanie Služby technicky neuskutočniteľné .
2.1.13. „Obdobie“ – každé jednotlivé časové obdobie, počas ktorého Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi Službu, a za ktoré je Užívateľ povinný platiť Cenu za Službu alebo jej príslušnú časť, a ktorého dĺžka trvania (1 mesiac a viac) je uvedená v Zmluve a/alebo v Cenníku a/alebo v Podmienkach.
2.1.14. „Osobitné podmienky“ – podmienky upravujúce právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom pre jednotlivé súčasti Služby prípadne ďalšie Služby poskytované v súlade s týmito Podmienkami, ktoré je Poskytovateľ oprávnený vydať.
2.1.15. „Podmienky“ – tieto všeobecné podmienky poskytovania Služby a ďalších Služieb, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2.1.16. „Poskytovateľ“ –TEČKO s. r. o. , so sídlom Hviezdoslavova 1A, 071 01 Michalovce, SR, IČO: 47 371 323, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 33027/V, ako spoločnosť oprávnená poskytovať Retransmisiu ako aj ďalšie Služby v rozsahu svojho predmetu podnikania.
2.1.17. „Porucha“ – stav, ktorý znemožňuje Užívateľovi využívanie Služby dohodnutým (obvyklým) spôsobom. Poruchou nie je obmedzenie, prerušenie alebo výpadok poskytovania Služby v súlade s Podmienkami, ako ani obmedzenie, prerušenie alebo výpadok poskytovania Služby z dôvodov, za ktoré nezodpovedá Poskytovateľ (napr. Vyššia moc, výpadok el. energie, použitie nevhodného Koncového zariadenia Užívateľom, vada Koncového zariadenia).
2.1.18. „Programová služba“ – Služba primárne hospodárskej povahy, ktorá je zámerným časovým usporiadaním programov a ďalších zložiek tejto Služby, ktoré vytvárajú uzavretý, simultánne prijímateľný celok, a ktorá je poskytovaná vysielateľom na účel informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť. Programová Služba môže byť v rámci Služby poskytovaná ako neplatená alebo platená Programová Služba samostatne alebo v Balíčku podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa.
2.1.19. „Registrácia“ – proces, kedy Užívateľ prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľa elektronicky vyplní žiadosť o Registráciu (registračný formulár) a takto vyplnenú žiadosť pošle Poskytovateľovi, ktorý Užívateľa registruje a vykoná Aktiváciu neplatených Programových Služieb a v prípade uhradenia Ceny za Službu aj platených Programových Služieb. Žiadosť o Registráciu (registračný formulár) je Užívateľovi oprávnený vyplniť a poslať Poskytovateľovi aj v písomnej forme poštou, v takom prípade udeľuje Poskytovateľovi súhlas, aby v mene a na účet Užívateľa v rozsahu Užívateľom poskytnutých údajov vyplnil žiadosť o Registráciu (registračný formulár) prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľa elektronicky.
2.1.20. „Retransmisia“ – je príjem a súčasný, úplný a nezmenený prenos pôvodného vysielania programovej Služby alebo jeho podstatnej časti vysielateľom určenej na príjem verejnosťou, uskutočnený elektronickou komunikačnou sieťou.
2.1.21. „Sieť“ – je funkčne prepojená sústava prenosových systémov, a ak je to potrebné, prepájacích alebo smerovacích zariadení, vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré umožňujú prenos signálov.
2.1.22. „Služba“ – je Služba TEČKO alebo iná Služba poskytovaná Poskytovateľom, ktorej poskytovanie sa riadi týmito Podmienkami. Služba spočíva v zabezpečení prístupu Užívateľa k Retransmisii ako obsahovej Službe, t.j. zabezpečení prístupu Užívateľa k Programovým Službám v závislosti od Užívateľom zvoleného Balíčka. Rozsah Služby pozostáva zo základných, voliteľných, doplnkových a ostatných Služieb. Rozsah a podmienky poskytovania Služby môžu byť upravené okrem týchto Podmienok v Osobitných podmienkach a v Cenníku.
2.1.23. „Telekomunikačné tajomstvo“ – informácie a údaje prijímané, prenášané, sprostredkúvané a uchovávané pri poskytovaní verejnej Služby, najmä obsah prenášaných informácií a lokalizačné údaje; osobné údaje komunikujúcich strán; prevádzkové údaje súvisiace s verejnou Službou.
2.1.24. „Telekomunikačné zariadenie“ – technické zariadenie na vysielanie, prenos, smerovanie, príjem, prepojenie alebo spracovanie signálov a informácií vo forme dát prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, ktoré Poskytovateľ využíva na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy vyplývajúcich.
2.1.25. „Užívateľ“ – fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uzavrie s Poskytovateľom Zmluvu.
2.1.26. „Účet Užívateľa“ – virtuálne prostredie Užívateľa vytvorené Poskytovateľom na základe Registrácie na Webovom sídle Poskytovateľa, ktoré je sprístupnené pre Užívateľa prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľa len pri zadaní Užívateľského mena a hesla, prostredníctvom ktorého si Užívateľ vyberá z ponuky Balíčkov, objednáva platené Programové Služby, a prostredníctvom ktorého dochádza k úhrade Ceny za Službu.
2.1.27. „Verejná služba“ – elektronická komunikačná Služba, o ktorej používanie sa môže v súlade so Zákonom o EK uchádzať každý záujemca.
2.1.28. „Vyššia moc“ – okolnosti vylučujúce zodpovednosť (prekážky), ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana tieto prekážky alebo ich následky odvrátila alebo prekonala alebo aby v čase vzniku záväzku tieto prekážky predvídala (napr. havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, teroristické útoky, epidémie, branná pohotovosť štátu a pod.)
2.1.29. „Webové sídlo Poskytovateľa“ – internetová stránka www.tecko.sk, prípadne iná internetová stránka, na ktorej Poskytovateľ zverejňuje informácie o poskytovaní Služieb; rozumie sa ňou aj stránka, ktorá prípadne v budúcnosti internetovú stránku www.tecko.sk nahradí.
2.1.30. „Zákon o EK“ – zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
2.1.31. „Zákon o VaR“ – zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v platnom znení.
2.1.32. „Záujemca“ – fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem uzatvoriť s Poskytovateľom Zmluvu, a ktorá doručí Poskytovateľovi prejav vôle, ktorý sa v zmysle týchto Podmienok považuje za návrh na uzavretie Zmluvy (žiadosť o registráciu – registračný formulár).
2.1.33. „Zmluva“ – zmluva o poskytovaní Služby TEČKO prípadne ďalších Služieb uzavretá medzi Poskytovateľom ako poskytovateľom Služieb a Užívateľom ako Užívateľom týchto Služieb, vrátane všetkých Zmluvných dokumentov označených rovnakým číslom Zmluvy tvoriacich neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva niečo iné.
2.1.34. „Zmluvné dokumenty“ – Podmienky, Cenník, Osobitné podmienky všetky dohody a Dodatky, ktoré sú označené totožným číslom Zmluvy alebo z ich označenia inak nepochybne vyplýva, že tvoria jeden zmluvný celok,
2.1.35. „Zneužitie Služby“ – využívanie Služby v rozpore so Zmluvnými dokumentmi a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2.2.     Všetky v Zmluve uvedené odkazy na Poskytovateľa alebo Užívateľa sa vzťahujú aj na ich zamestnancov, zástupcov a právnych nástupcov.

Článok 3
Popis poskytovanej Služby

3.1.     Služba TEČKO je Služba poskytovaná na základe Zmluvy spočívajúca v zabezpečení prístupu Užívateľa k retransmisii ako obsahovej Službe, t.j. zabezpečenie prístupu Užívateľa k Programovým Službám v závislosti od Užívateľom zvoleného Balíčka a/alebo Programovej Služby.
3.2.     Zmluvné strany berú na vedomie a Užívateľ bezvýhradne súhlasí s tým, že akékoľvek komerčné alebo podnikateľské použitie Služby, alebo akékoľvek iné použitie Služby je výslovne zakázané. Užívateľ nie je oprávnený Službu a obsah tvoriaci Službu akýmkoľvek spôsobom šíriť, kopírovať, nahrávať, či inak použiť v rozpore s týmito Podmienkami a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

DRUHÁ ČASŤ
ZMLUVA
Článok 4
Predmet Zmluvy

Na základe Zmluvy sa:
4.1.     Poskytovateľ zaväzuje poskytovať Užívateľovi Službu v lehotách, spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a týchto Podmienkach prípadne Osobitných podmienkach a plniť všetky ďalšie povinnosti vyplývajúce pre neho zo Zmluvy a týchto Podmienok.
4.2.     Užívateľ zaväzuje v prípadoch stanovených Zmluvou, týmito Podmienkami, prípadne Osobitnými podmienkami a Cenníku platiť Poskytovateľovi Cenu za Službu formou predplatného vo výške, v lehotách, spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve, týchto Podmienkach, prípadne Osobitných podmienkach a Cenníku a plniť všetky ďalšie povinnosti vyplývajúce pre neho zo Zmluvy a týchto Podmienok.

Článok 5
Rozsah a miesto poskytovania Služby

5.1.    Poskytovateľ je oprávnený Užívateľovi poskytovať Službu výlučne na základe platne uzavretej Zmluvy, a to v súlade s Podmienkami, Osobitnými podmienkami, a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a to v mieste pokrytom Sieťou.
5.2.    Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi Službu, a to len v prípade riadneho a včasného splnenia všetkých záväzkov Užívateľa stanovených v Zmluve, v Podmienkach a Osobitných podmienkach, najmä v prípade riadneho a včasného uhradenia Ceny za Službu, s výnimkou prípadov uvedených v týchto Podmienkach.
5.3.    Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy so záujemcom o poskytovanie Služby v prípadoch uvedených v Podmienkach a platných právnych predpisoch Slovenskej republiky.
5.4.    Ak nebudú dané podmienky na odmietnutie uzavretia Zmluvy podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo podľa týchto Podmienok, uzavrie Poskytovateľ Zmluvu s každým Záujemcom, ktorý splní podmienky stanovené týmito Podmienkami a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5.5.    Poskytovateľ poskytuje Službu na území Slovenskej republiky, a to v závislosti od Miesta poskytovania Služby a svojich technických možností. Poskytovateľ poskytuje Službu na území Slovenskej republiky pokrytej Sieťou.

Článok 6
Podmienky poskytovania Služby

6.1.     Záujemca o poskytovanie Služby je povinný:
6.1.1.     predložiť na požiadanie Poskytovateľa všetky ním vyžiadané dokumenty osvedčujúce totožnosť Záujemcu alebo jeho splnomocneného zástupcu a dokumenty osvedčujúce, že Záujemca disponuje všetkými nevyhnutnými povoleniami a súhlasmi dotknutých subjektov spojenými s Užívaním Služby. Poskytovateľ je oprávnený vyhotoviť kópiu preukazu totožnosti alebo odčítať údaje z preukazu totožnosti elektronickými prostriedkami na účely overenia poskytnutých údajov Užívateľa.
6.1.2.     zaobstarať si vo vlastnom mene a na vlastné náklady Koncové zariadenie, kedy Záujemca berie na vedomie, že poskytovanie Služby nie je bez Koncového zariadenia možné. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Poskytovateľ nie je dodávateľom Koncových zariadení ani nie je povinný takéto Koncové zariadenia Užívateľovi zabezpečiť. Koncové zariadenia sú Užívateľovi dodávané tretími osobami odlišnými od Poskytovateľa na základe samostatnej zmluvy uzatvorenej medzi takýmito osobami a Užívateľom.
6.1.3.     uhradiť vopred Cenu za Službu.
6.2.     V prípade, že z Podmienok alebo príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky nevyplýva niečo iné, je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy so Záujemcom, ak:
6.2.1.     Záujemca odmietol splnenie, ktorejkoľvek z povinností podľa bodu 6.1. Podmienok;
6.2.2.     poskytovanie požadovanej Služby je zo strany Poskytovateľa v požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu technicky neuskutočniteľné alebo by bolo možné len s vynaložením neprimerane vysokých nákladov; a/alebo
6.2.3.     Poskytovateľ nemá od Záujemcu záruku, že bude dodržiavať Zmluvu, pretože je dlžníkom Poskytovateľa a/alebo iného poskytovateľa obdobných Služieb alebo niektorý z týchto poskytovateľov už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo zmluvu s ním vypovedal; a/alebo
6.2.4.     Záujemca nesúhlasí s Podmienkami; a/alebo
6.2.5.    jej uzavretie by bolo v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6.3.    Poskytovateľ je povinný začať poskytovať Službu v termíne, ktorý si dohodne s Užívateľom, pričom    súčasne musia byť splnené nasledovné podmienky:
6.3.1.     Zmluva, resp. Dodatky budú medzi zmluvnými stranami platne uzavreté;
6.3.2.     Užívateľ riadne a včas zaplatí Poskytovateľovi všetky zo Zmluvy vyplývajúce finančné záväzky, t.j. riadne a včas zaplatí Poskytovateľovi Cenu za Službu;
6.3.3.     neexistujú závažné technické, obchodné, organizačné alebo iné podobné prekážky, ktoré by Poskytovateľovi znemožňovali začať poskytovanie Služby, ktorými sú napríklad skutočnosť, že Užívateľ nedisponuje Koncovým zariadením potrebným pre začatie poskytovania Služby, poveternostné podmienky znemožňujúce začatie poskytovania Služby.
6.4.     V prípade splnenia podmienok pre uzavretie Zmluvy sa jej uzavretie uskutoční spravidla elektronicky prostredníctvom Registrácie, ak nie je pre danú Službu Poskytovateľom určené inak.
6.5.     Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom Aktivácie Služby Poskytovateľom.
6.6.     Ak nedôjde k uzavretiu Zmluvy v deň doručenia návrhu Záujemcu na jej uzavretie, je Záujemca viazaný svojím návrhom počas lehoty 30 dní odo dňa jeho doručenia Poskytovateľovi, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Za návrh na uzavretie Zmluvy sa považuje doručenie žiadosti o Registráciu Poskytovateľovi. Za prijatie návrhu sa považuje vykonanie Registrácie a Aktivácie Služby Poskytovateľom.
6.7.     Zriadenie Služby môže byť dostupné len v mieste pokrytom Sieťou alebo iba podľa technických možností Poskytovateľa, a to v súlade s pokynmi zverejnenými Poskytovateľom na Webovom sídle Poskytovateľa, prípadne v platnom Cenníku. Ak je zriadenie Služby technicky možné, Poskytovateľ začne poskytovať Službu ihneď momentom Aktivácie a v prípade platených Programových Služieb spravidla do 3 pracovných dní odo dňa pripísania Ceny za Službu na účet Poskytovateľa.
6.8.     Ak nie je v Zmluve uvedené inak, pri plnení svojho záväzku poskytovať Službu neposkytuje Poskytovateľ Užívateľovi žiadne Koncové zariadenia potrebné na zabezpečenie prístupu k Službe, a rovnako nezabezpečuje funkčnosť Koncového zariadenia Užívateľa alebo iné servisné Služby okrem záväzku bezodplatne odstrániť Poruchy vzniknuté bez zavinenia Užívateľa a mimo Koncového zariadenia Užívateľa.
6.9.    S ohľadom na charakter poskytovanej Služby, Poskytovateľ nemá možnosť Užívateľovi zabezpečiť prístup k Službám tiesňového volania. S ohľadom na charakter poskytovanej Služby, Poskytovateľ nemá žiadne obmedzenia týkajúcich sa prístupu k Službe a aplikáciám alebo ich používania v súlade s osobitnými predpismi. To nemá vplyv na obmedzenia poskytovanej Služby v súlade so zákonom a Podmienkami.

Článok 7
Podmienky dočasného prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služby

7.1.     Poskytovateľ je oprávnený na nevyhnutný čas obmedziť poskytovanie Služby bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, a to z dôvodu prednostného poskytovania Služby Užívateľom zaradeným do prednostných núdzových plánov v rozsahu nevyhnutnom na zdolávanie krízovej situácie a mimoriadnej udalosti na postihnutom území. Ďalej je tak Poskytovateľ oprávnený urobiť z dôvodu rozhodnutia príslušného orgánu Slovenskej republiky, z dôvodu poruchy energetického zdroja, závažných organizačných, technických alebo prevádzkových dôvodov a taktiež aj pre výkon prác potrebných pre prevádzku, údržbu a opravu Telekomunikačných zariadení a Siete alebo prác potrebných v snahe vyhnúť sa zníženej kvalite Služby alebo Poruche.
7.2.     Poskytovateľ je oprávnený dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby podľa ustanovení príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky a Podmienok bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, a to v prípade, ak Užívateľ:
7.2.1.     zneužíva Službu, a to až do odstránenia zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich toto zneužívanie, Zneužívaním Služby je najmä: (i) ak sa dodatočne po uzavretí Zmluvy preukáže, že Užívateľ je dlžníkom Poskytovateľa alebo iného poskytovateľa poskytujúceho obdobné Služby alebo ak niektorý z takýchto poskytovateľov odstúpil od akejkoľvek zmluvy s ním alebo vypovedal akúkoľvek zmluvu s ním;
(ii) Užívateľ použije Službu na iný účel ako je určená podľa Zmluvy alebo na podporu, vytvorenie možnosti alebo zapojenie sa do akejkoľvek aktivity v rozpore so zákonom a s dobrými mravmi; (iii)Užívateľ použije Službu na narušenie Telekomunikačných zariadení alebo Siete, vrátane akéhokoľvek pokusu o získanie neoprávneného prístupu k Službám akýmkoľvek spôsobom, alebo uskutoční pokus namierený proti integrite Siete, svojvoľne zmení alebo inak neoprávnenie zasiahne do telekomunikačného alebo iného technického zariadenia tvoriaceho súčasť Siete vrátane alebo taký zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti; (iv)Užívateľ ruší alebo ohrozuje prevádzku Siete Koncovým zariadením, ktoré nespĺňa požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo používa také Koncové zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami;
(v)Užívateľ používa Službu spôsobom, ktorý znemožňuje Poskytovateľovi kontrolu jej používania;
(vi)Užívateľ používa Službu v rozpore s využitím Služby pre potreby Užívateľa, najmä tým, že
neoprávnene poskytne Službu tretej osobe alebo prostredníctvom nej poskytuje ďalšie Služby;
(vii)Užívateľ používa Službu spôsobom, ktorým dochádza k porušovaniu autorských práv,
(viii)Užívateľ používa Službu spôsobom, ktorým dochádza k preťaženiu Siete a tým aj k obmedzeniu práv ostatných Užívateľov pri využívaní Služby.
7.2.2.     nezaplatí splatnú Cenu za Službu v lehote upravenej v Zmluve, a to až do úplného zaplatenia Ceny za Službu vrátane príslušenstva alebo do zániku Zmluvy, pričom dočasne prerušiť poskytovanie Služby možno iba po predchádzajúcom náležitom upozornení a uplynutí primeranej lehoty určenej na zaplatenie, alebo;
7.2.3.     podstatným spôsobom porušil ustanovenia Zmluvy, Podmienok alebo Osobitných podmienok iné ako v bode 7.2.1. a 7.2.2. Podmienok, a to až do obnovenia dodržiavania Zmluvy alebo Podmienok a odstránenia prípadných následkov porušenia Zmluvy alebo Podmienok, pričom dočasne prerušiť poskytovanie Služby možno iba po predchádzajúcom náležitom upozornení.
7.3.     V prípade, že Poskytovateľ preruší a/alebo obmedzí v zmysle bodov 7.1. a 7.2. Podmienok poskytovanie Služby Užívateľovi, nezakladá toto konanie Poskytovateľa povinnosť zaplatenia akejkoľvek finančnej alebo inej náhrady Užívateľovi.
7.4.     V prípade opätovného poskytovania Služby podľa Zmluvy po odpadnutí dôvodu určeného v bode 7.2. Podmienok je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Užívateľa úhradu nákladov s tým spojených podľa Zmluvy, príp. Cenníka platného v čase začatia opätovného poskytovania Služby pre Užívateľa bez zmeny podmienok Zmluvy uzavretej medzi oboma zmluvnými stranami. Užívateľ je zároveň povinný uhradiť poplatok za opätovné obnovenie poskytovania Služby.

TRETIA ČASŤ
Článok 8

Práva a povinnosti Poskytovateľa

8.1.     Poskytovateľ je povinný:
8.1.1. uzavrieť Zmluvu s každým záujemcom o poskytovanie Služby v súlade s Podmienkami, ktorý splní podmienky stanovené týmito Podmienkami, Osobitnými podmienkami a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a pri uzatváraní Zmluvy získať a overovať údaje Užívateľa a viesť evidenciu týchto údajov v rozsahu podľa týchto Podmienok;
8.1.2. pri uzavretí Zmluvy poskytnúť Užívateľovi informácie o skutočnostiach súvisiacich s poskytnutou Službou, a to najmä informácie o forme a spôsobe poskytovanej Služby a rozsahu pokrytia územia Sieťou;
8.1.3. poskytovať Službu v rozsahu, časovom období a za Cenu za Službu dohodnutú Zmluvou, príp. Cenníkom okrem prípadov určených v týchto Podmienkach alebo Osobitných podmienkach;
8.1.4. pokiaľ je to možné vopred, akýmkoľvek vhodným spôsobom (písomne, elektronickou poštou, Službou krátkych správ (SMS), telefonicky alebo prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľa informovať Užívateľa o obmedzeniach, prerušeniach a výpadkoch poskytovania Služby. Poskytovateľ nemá túto povinnosť v stave krízovej situácie a mimoriadnej udalosti, počas ktorých je splnenie tohto záväzku zo strany Poskytovateľa nemožné;
8.1.5.     zabezpečovať poskytovanie Služby v obvyklom štandarde a kvalite s dostupnosťou minimálne 99,7 %/rok ;
8.1.6. zabezpečiť ochranu osobných údajov Užívateľa v prípadoch ustanovených príslušnými právnymi predpismi;
8.1.7. písomne, elektronickou poštou, Službou krátkych správ (SMS) alebo telefonicky oznámiť Užívateľovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve ukončiť Zmluvu bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje; oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením Užívateľovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť;
8.1.8. obnoviť poskytovanie Služby v prípade, ak Poskytovateľ na základe bodu 7.2.2. Podmienok dočasne prerušil alebo obmedzil jej poskytovanie, a to v lehote 24 hodín od pripísania dlžnej sumy na účet Poskytovateľa;
8.1.9. V prípade narušenia bezpečnosti a integrity Siete alebo v prípade jej ohrozenia alebo poškodenia postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a prijať také technické a organizačné opatrenia aby v maximálnej možnej miere zabránil negatívnymi dôsledkom takéhoto narušenia, ohrozenia alebo poškodenia Siete;
8.1.10. akékoľvek dodatočné požiadavky Užívateľa spojené s využívaním Služby, ktoré nie sú zmluvnými stranami v Zmluve dohodnuté, plniť len na základe platne uzavretého Dodatku, a to len v prípade, ak je to technicky uskutočniteľné;
8.1.11. spolupracovať s Užívateľom v miere nevyhnutnej pre splnenie účelu Zmluvy.
8.2.     Poskytovateľ má právo najmä:
8.2.1. overiť si zákonným spôsobom osobné a iné údaje uvedené Záujemcom o poskytovanie Služby;
8.2.2. odmietnuť v súlade s Podmienkami uzatvorenie Zmluvy a poskytovanie Služby Záujemcovi o poskytovanie Služby;
8.2.3. na zaplatenie Ceny za Službu v súlade s Podmienkami, Osobitnými podmienkami a Zmluvou;
8.2.4. na náhradu škody spôsobenú Užívateľom na Sieti a/alebo na Telekomunikačnom zariadení, alebo ktorá vznikla z dôvodu Zneužívania Služby a/alebo z dôvodu neodborného zásahu do Siete a/alebo do Telekomunikačného zariadenia, a to v súlade s Podmienkami;
8.2.5. dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby Užívateľovi v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Podmienkami;
8.2.6 v rámci postupov Poskytovateľa pri meraní a riadení prevádzky zameraných na zamedzenie preťaženia sieťového spojenia dočasne znížiť rýchlosť alebo kvalitu Služby alebo jej časti;
8.2.7. na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti zo strany Užívateľa potrebnej na riadne plnenie svojich záväzkov stanovených Zmluvou;
8.2.8. ponechať si v prípade, že Poskytovateľ odstúpi v súlade so Zmluvou od Zmluvy, akúkoľvek sumu uhradenú Poskytovateľovi prevyšujúcu finančný záväzok Užívateľa voči Poskytovateľovi v čase odstúpenia Poskytovateľa od Zmluvy, ako zmluvnú pokutu za nesplnenie záväzku Užívateľa určeného Zmluvou alebo Podmienkami, ktorý bol dôvodom pre odstúpenie Poskytovateľa od Zmluvy;
8.2.9. zmeniť rozsah poskytovanej Služby, najmä zaradiť alebo vypustiť Programovú Službu z ponuky a trvale alebo prechodne znížiť alebo zvýšiť počet ponúkaných Programových Služieb, pričom takúto zmenu nie je povinný oznamovať Užívateľovi a takáto zmena sa nepovažuje za zmenu Zmluvy a Podmienok;
8.2.10. zaznamenávať telefonické hovory uskutočnené medzi Poskytovateľom a Užívateľom a/alebo ich zamestnancami a/alebo Poskytovateľom a Užívateľom poverenými alebo splnomocnenými tretími osobami v súvislosti s plnením práv a povinností zo Zmluvy a z Podmienok a/alebo príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky;
8.2.11. ukončiť Zmluvu v súlade s Podmienkami, Osobitnými podmienkami, Zmluvou a príslušnými právnymi predpismi.

Článok 9
Práva a povinnosti Užívateľa

9.1.     Užívateľ je povinný:
9.1.1. využívať Službu výlučne v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou, týmito Podmienkami, Osobitnými podmienkami a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, prípadne pokynmi a návodmi Poskytovateľa súvisiacimi s poskytovaním Služby;
9.1.2. odo dňa účinnosti Zmluvy poskytovať Poskytovateľovi podľa jeho požiadaviek všetku súčinnosť, ktorá bude potrebná na plnenie záväzkov Poskytovateľa stanovených Zmluvou;
9.1.3. oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v údajoch poskytnutých Poskytovateľovi pri uzavretí Zmluvy, a to najmä oznámiť zmenu bydliska (sídla), obchodného mena, fakturačnej adresy a osôb oprávnených konať v mene Užívateľa, a to najneskôr do siedmich dní odo dňa vzniku prípadnej zmeny;
9.1.4. platiť Poskytovateľovi všetky svoje peňažné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy, príp. z Cenníka   včas, v dohodnutej výške a v súlade s Podmienkami, Osobitnými podmienkami a Zmluvou;
9.1.5. vykonať všetky potrebné opatrenia k tomu, aby nebolo žiadnym spôsobom umožnené využitie/zneužitie Služby tretími osobami;
9.1.6. dodržiavať všetky opatrenia potrebné k tomu, aby počas trvania Zmluvy nevznikla v Sieti a/alebo na Telekomunikačnom zariadení žiadna škoda, a to ani v prípade náhodnej udalosti;
9.1.7. pri úhrade akejkoľvek časti Ceny za Službu uviesť v platobnom doklade úplne a správne všetky údaje potrebné na identifikáciu príslušnej platby;
9.1.8. oznámiť Poskytovateľovi mená osôb oprávnených zastupovať Užívateľa vo vzťahu k Poskytovateľovi;
9.1.9. zachovávať v zmysle Zákona o EK telekomunikačné tajomstvo, ak s ním príde Užívateľ do    styku pri Užívaní Služby, ktorá je Verejnou Službou;
9.1.10. používať iba Koncové zariadenia spĺňajúce požiadavky osobitných predpisov a doporučení;
9.1.11. bezodkladne informovať Poskytovateľa o každej zmene týkajúcej sa Zmluvy.
9.2. Užívateľ má právo najmä:
9.2.1. na uzavretie Zmluvy s Poskytovateľom, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa Podmienok;
9.2.2. na poskytovanie Služby za podmienok stanovených v Zmluve, v Podmienkach a v Osobitných podmienkach;
9.2.3. na bezplatné odstránenie Porúch vzniknutých bez jeho zavinenia;
9.2.4. na odrátanie príslušnej sumy z celkovej Ceny za Službu alebo na vrátenie pomernej časti celkovej Ceny za Službu za čas neposkytovania Služby v prípade zavinenia Poskytovateľom v súlade s Podmienkami pod dohodnutú úroveň dostupnosti podľa článku 8. Bod 8.1.5; toto právo musí uplatniť najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania Služby, inak toto právo zaniká;
9.2.5. ukončiť Zmluvu v súlade s Podmienkami, Zmluvou a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
9.3. Užívateľ nie je oprávnený previesť akékoľvek svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy na akúkoľvek tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Článok 10
Vzájomná súčinnosť

10.1.     Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy s cieľom naplnenia účelu tejto Zmluvy.
10.2.     Pre zjednodušenie a urýchlenie vzájomnej komunikácie sa budú používať rovnocenne s listovou formou všetky dostupné komunikačné prostriedky ako sú telefón, fax a e–mail (pokiaľ sa nevyžaduje písomná forma).

Článok 11
Cena za Službu

11.1.    Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, Cena za Službu je stanovená v súlade so sadzbami Cenníka, ako aj v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za Službu je dohodnutá vo forme predplatného a môže sa skladať z viacerých zložiek a závisí od dĺžky Obdobia, ktoré si Užívateľ predplatí.
11.2.    Aktuálne informácie o platných Cenách za Službu a v prípade, ak sa tak zmluvné strany dohodli aj informácie o servisných poplatkoch, a v prípade, ak sa zmluvné strany dohodli na viacerých možnostiach spôsobu platby aj rozdiely v nákladoch Užívateľa súvisiacim s vybraným spôsobom platby sú uvedené v Zmluve alebo Cenníku. V prípade, ak bude mať Užívateľ záujem na získaní aktuálnych informácií o platných cenách, má možnosť požiadať Poskytovateľa o ich sprístupnenie telefonicky, elektronicky, písomne alebo faxom, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v Zmluve, resp. Podmienkach. Poskytovanie Služieb podlieha dani z pridanej hodnoty vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi, ak nie je určené inak.
11.3.     Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu s Užívateľom jednostranne zmeniť Cenu za Službu, musí však zmenu Ceny za Službu oznámiť Užívateľovi najmenej jeden mesiac pred účinnosťou zmeny Ceny za Službu, a to v prípadoch zmeny právnych a daňových predpisov, ako aj v prípadoch zvýšenia ročnej miery inflácie vyhlasovanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, cien materiálu, energií a Služieb potrebných na poskytovanie Služby, a to primerane tomuto zvýšeniu.
11.4.     Cena za Službu za platené Programové Služby je Užívateľom uhrádzaná vopred formou predplatného vo výške podľa Cenníka zodpovedajúcej Obdobiu, na ktorú sa Služba predpláca. Účtovanie Ceny za Službu sa začína dňom začatia jej poskytovania, ak nie je dohodnuté inak. Zúčtovacím obdobím je jeden mesiac, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. Poskytovateľ sa na základe žiadosti Užívateľa zaväzuje tomuto bez poplatku poskytnúť základnú úroveň rozpísaných Faktúr.
11.5.     Zmluvné strany sa dohodli a Užívateľ v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písmeno b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty súhlasí s tým, že Poskytovateľ mu bude vystavovať faktúru za poskytovanú Službu vo forme elektronickej faktúry. V prípade, ak má Užívateľ v jednotlivom prípade záujem na vystavení odpisu faktúry v listinnej forme, Poskytovateľ takúto vystaví na základe písomnej žiadosti Užívateľa a za odplatu podľa Cenníka (za predpokladu, že takýto odpis je dostupný v zmysle Cenníka). Elektronickú faktúru sprístupňuje Poskytovateľ Užívateľovi prostredníctvom Účtu Užívateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné zneužitie elektronickej faktúry v prípade nedostatočnej ochrany  Užívateľského mena a hesla pred zneužitím zo strany Užívateľa. Užívateľ je oprávnený požiadať o zmenu spôsobu vystavovania faktúry spôsobom podľa pokynov Poskytovateľa.
11.6.     Užívateľ je povinný uhrádzať svoje záväzky zo Zmluvy riadne a včas. Riadnou úhradou je úhrada obsahujúca správne uvedené identifikačné znaky najmä variabilný symbol, ktorým je číslo Karty alebo iné identifikačné číslo pridelené Užívateľovi vo vzťahu k Službe, ktoré je Užívateľovi prístupné v rámci Účtu Užívateľa, Cenu za Službu a číslo účtu. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť, a teda záväzok Užívateľa nemožno považovať za splnený. Záväzok Užívateľa zaplatiť Cenu za Službu prostredníctvom bezhotovostného platobného styku je splnený okamihom pripísania dlžnej čiastky na účet Poskytovateľa najneskôr v deň splatnosti, ktorým je posledný deň trvania Obdobia, na ktoré bola Zmluva pre príslušnú časť Služby uzatvorená.
11.7.     Poskytovateľ je oprávnený účtovať Užívateľovi odo dňa nasledujúceho po vzniku omeškania až do dňa úhrady zmluvný úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške. Úroky z omeškania sa Užívateľ zaväzuje uhradiť najneskôr v lehote uvedenej vo výzve.
11.8.    Poskytovateľ má právo písomne, e-mailom, telefonicky alebo iným vhodným spôsobom upozorniť Užívateľa na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku v prípade omeškania Užívateľa s úhradou Ceny za Službu. Zasielanie upomienok Poskytovateľom podľa tohto bodu je spoplatnené spôsobom uvedeným v Cenníku.
11.9.     V prípade prerušenia poskytovania Služby z dôvodov podľa Podmienok a/alebo príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky nezaniká povinnosť Užívateľa uhradiť Poskytovateľovi Cenu za Službu za čas, kedy bola prerušená.
11.10.     Ak bola pre prípad porušenia niektorej zmluvnej povinnosti zo Zmluvy dohodnutá zmluvná pokuta, zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty nezaniká právo dotknutej zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla porušením danej zmluvnej povinnosti, a to v rozsahu zodpovednosti za škodu porušujúcej zmluvnej strany. Porušujúca zmluvná strana je povinná uhradiť oprávnenej zmluvnej strane náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ak nie je dohodnuté inak.
11.11.     Poskytovateľ má právo započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Užívateľovi, vrátane pohľadávok, ktoré ešte nie sú splatné, alebo ktoré sú premlčané, proti akýmkoľvek pohľadávkam Užívateľa voči Poskytovateľovi.

Článok 12
Zodpovednosť za škodu

12.1.     Poskytovateľ zodpovedá Užívateľovi za škodu, ktorú mu Poskytovateľ spôsobil zavineným porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ako aj Zmluvných dokumentov výlučne v rozsahu určenom Podmienkami, okrem prípadu ak Poskytovateľ preukáže, že škodu nezavinil alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Poskytovateľ nezodpovedá za ušlý zisk Užívateľa.
12.2.     V prípade, že nesplnením ktoréhokoľvek zo záväzkov Užívateľa stanovených v Zmluve a v Zmluvných dokumentoch vznikne Poskytovateľovi škoda, je túto škodu Užívateľ povinný Poskytovateľovi v celej výške nahradiť, ibaže preukáže, že škodu nezavinil alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Užívateľ však nezodpovedá za ušlý zisk Poskytovateľa.
12.3.     Užívateľ tiež zodpovedá za vznik akejkoľvek škody z dôvodu Zneužívania Služby, alebo ktorá vznikne v Sieti ako aj Telekomunikačnom zariadení, ako aj akýchkoľvek iných technických zariadeniach z dôvodov porušenia povinností Užívateľa.
12.4.     Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za vznik škody, ktorá mu vznikne v prípadoch uvedených v článku 7 Podmienok a/alebo ak dočasne preruší alebo obmedzí poskytovanie Služby Užívateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Podmienkami.
12.5.    Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za vznik škody, ktorá mu vznikne ako dôsledok zneužitia Účtu Užívateľa, v prípade, ak uvedené je následkom neoprávneného použitia prihlasovacích údajov k Účtu Užívateľa, ktoré si Užívateľ neochránil pred stratou, odcudzením, iným neoprávneným použitím alebo v dôsledku iných skutočnosti na strane Užívateľa.

Článok 13
Poruchy, servisný zásah a obnova

13.1.     V prípade výskytu Poruchy sa Poskytovateľ zaväzuje vyvinúť maximálne možné úsilie na to, aby Porucha bola, ak je to možné odstránená bez zbytočného odkladu.
13.2.     Lehota na odstránenie Porúch začína plynúť od momentu, kedy Užívateľ oznámi Poskytovateľovi Poruchu.
13.3.     Poskytovateľ poskytuje Užívateľom zákaznícku podporu vo forme zákazníckeho servisu, kedy všetky kontaktné informácie a prevádzková doba zákazníckeho servisu počas pracovných dní je zverejnená na Webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 14
Reklamačný poriadok

14.1.     Užívateľ je oprávnený reklamovať správnosť vyúčtovanej Ceny za Službu a kvalitu poskytovanej Služby v lehote šesť mesiacov odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.
14.2.      V prípade, ak Užívateľ neuplatní svoje právo podľa bodu 14.1. Podmienok, tak márnym uplynutím tejto lehoty podľa bodu 14.1. Podmienok toto jeho právo zanikne.
14.3.    Užívateľ môže reklamáciu podľa bodu 14.1. Podmienok uplatniť v sídle Poskytovateľa osobne, písomne, elektronickou poštou, telefonicky alebo prostredníctvom Účtu Užívateľa, pričom Poskytovateľ je povinný na požiadanie Užívateľa vydať písomné potvrdenie o mieste, čase, spôsobe a predmete reklamácie. V reklamácii je Užívateľ povinný uviesť svoje identifikačné údaje (v rozsahu minimálne meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu v prípade fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo v prípade podnikateľa), identifikátory Služby, ktorej sa reklamácia týka (napríklad kód Užívateľa, kód adresáta, kód Karty), kód objednávky, telefónne číslo alebo iný identifikátor určený pre danú Službu v Zmluve alebo faktúre vystavovanej k Službe), jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať predmet reklamácie a čoho sa na základe reklamácie voči Poskytovateľovi domáha. V prípade podania reklamácie splnomocnenou osobou je Poskytovateľ oprávnený požadovať aj priloženie písomnej plnej moci s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
14.4.     Ak Užívateľ uplatní reklamáciu, Poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Poskytovateľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia Užívateľa, ktoré z týchto práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
14.5.     Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v opačnom prípade sa reklamácia považuje sa opodstatnenú.
14.6.     V prípade opakovaných alebo neodôvodnených reklamácií totožného Užívateľa v tej istej veci nie je Poskytovateľ povinný tieto reklamácie opätovne prešetrovať a dávať na tieto reklamácie Užívateľovi akúkoľvek odpoveď. Neodôvodnenou reklamáciou je tiež reklamácia, ktorá je podaná z iných dôvodov ako sú uvedené v bode 14.1. Podmienok.
14.7.     Spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 14.6. Podmienok platí aj v prípade reklamácie Užívateľa doručenej Poskytovateľovi oneskorene, t.j. po uplynutí lehoty uvedenej v bode 14.1. Podmienok.
14.8.     Reklamácia vo veci prešetrenia Faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie Ceny za Službu. Ak suma presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, je Poskytovateľ povinný umožniť Užívateľovi odklad zaplatenia časti Ceny za Službu presahujúcej sumu za priemerný mesačný rozsah využívania Služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania komunikačného zariadenia Užívateľa alebo umožniť Užívateľovi zaplatenie časti Ceny za Službu presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania v najmenej troch mesačných splátkach. Ak je využívanie Služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania Služby za celé obdobie využívania Služby.
14.9.     Ak sa na základe reklamácie zistí vada na komunikačnom zariadení Užívateľa, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech Užívateľa, ale rozsah poskytnutej Služby ani Cenu za Službu nemožno preukázateľne zistiť, Užívateľ zaplatí Cenu za Službu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie Služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania Služby za celé obdobie využívania Služby.
14.10.     Užívateľ je oprávnený ak ide o Službu, ktorá je Verejnou Službou v zmysle Zákona o EK predložiť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových Služieb spor týkajúci sa správnosti úhrady a kvality Verejnej Služby, o ktorom sa uskutočnilo reklamačné konanie a Užívateľ nie je so spôsobom vybavenia reklamácie spokojný.
14.11.     V prípade, že reklamácia Užívateľa voči sume Ceny za Službu alebo reklamácia voči kvalite poskytovanej Služby bude Poskytovateľom uznaná za opodstatnenú, bude zníženie Ceny za Službu vo  výške priznanej Užívateľovi v zmysle reklamácie zúčtované vo fakturačnom Období nasledujúcom po tom Období, v ktorom bola reklamácia Poskytovateľom uznaná.

PIATA ČASŤ
Článok 15
Vznik a Trvanie Zmluvy

15.1.     Zmluva sa uzatvára elektronicky prostredníctvom Registrácie a považuje sa za riadne uzavretú okamihom dohody zmluvných strán o podstatných náležitostiach Zmluvy, ktorým je vyplnenie a odoslanie registračného formulára Užívateľom a vykonanie Registrácie Užívateľa, pričom Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť momentom Aktivácie. Na skutočnosť, že Zmluva sa uzatvára elektronicky nemá vplyv, že Užívateľ registračný formulár vyplnil a poslal Poskytovateľovi v písomnej forme poštou. Spolu s odoslaním registračného formulára Užívateľ potvrdzuje, že sa riadne a v celom rozsahu oboznámil s Podmienkami, Osobitnými podmienkami ako aj Cenníkom a bez výhrad s nimi súhlasí.
15.2.     Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, uzatvára sa Zmluva pre časť Služby v rámci ktorej sú Užívateľom sprístupňované neplatené Programové Služby na dobu neurčitú a pre časť Služby v rámci ktorej sú Užívateľom sprístupňované platené Programové Služby na dobu určitú, a to na Obdobie, za ktoré bola Užívateľom uhradená Cena za Službu formou predplatného. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Zmluvy pre časť Služby v rámci ktorej sú Užívateľom sprístupňované platené Programové Služby sa uhradením Ceny za Službu formou predplatného najneskôr v posledný deň trvania Obdobia, na ktoré bola Zmluva v danej časti uzatvorená automaticky predlžuje vždy o dobu zodpovedajúcu Obdobiu, za ktoré bola Užívateľom uhradená Cena za Službu formou predplatného. Pokiaľ najneskôr v posledný deň trvania Obdobia, na ktoré bola Zmluva pre časť Služby v rámci ktorej sú Užívateľom sprístupňované platené Programové Služby uzatvorená nebude zo strany Užívateľa uhradená Cena za Službu formou predplatného Zmluva pre časť Služby v rámci ktorej sú Užívateľom sprístupňované platené Programové Služby zaniká.
15.3.    Začiatok poskytovania Služby je viazaný na uhradenie Ceny za Službu podľa článku 11 týchto Podmienok. Poskytovateľ začne poskytovať Službu ihneď momentom Aktivácie a v prípade platených Programových Služieb spravidla do 3 pracovných dní odo dňa pripísania Ceny za Službu na účet Poskytovateľa.

Článok 16
Zmena Zmluvy a Podmienok

16.1.     Poskytovateľ je oprávnený tieto Podmienky jednostranne zmeniť alebo doplniť, ako aj ich nahradiť novými Všeobecnými podmienkami, osobitne v prípade zmien všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa uskutočnili po nadobudnutí ich právoplatnosti a účinnosti.
16.2.     Poskytovateľ je v prípade, že zmena Podmienok má charakter podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných podmienok povinný oznámiť Užívateľovi skutočnosť, že sa bude meniť znenie Podmienok, a to minimálne jeden mesiac pred účinnosťou takej zmeny a vhodným spôsobom sprístupniť nové znenie Podmienok alebo zmeny Podmienok Užívateľovi. Vhodným spôsobom sprístupnenia podľa predchádzajúcej vety sa rozumie sprístupnenie zmeny Podmienok alebo nového znenia Podmienok na Webovom sídle Poskytovateľa.
16.3.     V prípade, že Užívateľ nebude súhlasiť so zmenou Podmienok, ktorá má charakter podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných podmienok, je Užívateľ z predmetného dôvodu oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s článkom 17 týchto Podmienok.

16.4.     V prípade, že sa menia Podmienky a/alebo Cenník v zmysle bodu 16.1 Podmienok, je dohoda o zmene týchto dokumentov platná okamihom prvého využitia Služby Užívateľom za účinnosti zmenených Podmienok a/alebo Cenníka, s ktorými bol Užívateľ riadne oboznámený podľa bodu 16.2. Podmienok, a to s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny Podmienok a/alebo Cenníka.
16.5.     Zmluvu je inak možné meniť výlučne po dohode oboch zmluvných strán formou platne uzavretého Dodatku. Za platne uzatvorený Dodatok sa považuje aj objednávka Užívateľa na poskytnutie Služby alebo žiadosti Užívateľa na zmenu Zmluvy uskutočnená prostredníctvom Účtu Užívateľa a potvrdená Poskytovateľom. Ku zmene zmluvného vzťahu dôjde rovnako v momente, kedy si Užívateľ zvolí iné platené Programové Služby a zaplatí Cenu za Službu pre zvolené platené Programové Služby vo výške podľa aktuálne platného Cenníka, alebo v momente nezaplatenia niektorej zo skôr zvolených platených Programových Služieb, a to v rozsahu takto vykonaného úkonu.

Článok 17
Zánik Zmluvy

17.1.     Zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá;
b) dohodou zmluvných strán;
c) výpoveďou;
d) odstúpením;
e) iným spôsobom alebo z iného dôvodu, ak to vyplýva zo Zmluvy alebo niektorej jej súčasti.

17.2.     Zmluvu na dobu neurčitú môže Užívateľ vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu. Zmluvu na dobu určitú nie je Užívateľ oprávnený vypovedať, ak nebolo dohodnuté alebo určené inak.
17.3.     Poskytovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu bez ohľadu na skutočnosť, či bola uzavretá na dobu určitú alebo neurčitú ak ďalej nemôže poskytovať Službu v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania Služby alebo z dôvodu modernizácie Siete alebo Služby, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania Služby alebo Služieb, poskytovaných na základe Zmluvy.
17.4.    Výpovedná lehota je jeden mesiac a je rovnaká pre obe zmluvné strany. Výpovedná lehota začína plynúť dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
17.5.     Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez sankcií, ak:
a) neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola Užívateľovi Poskytovateľom oznámená; ak Poskytovateľ neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok, Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok, Užívateľ nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa tohto ustanovenia, ak zmena zmluvných podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie;
b) Poskytovateľ ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje Službu podľa Zmluvy alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie Užívateľa, ak porušenie povinností Poskytovateľom stále pretrváva;
c) Poskytovateľ neoznámi Užívateľovi výsledok prešetrenia reklamácie podľa bodu 14.4. a 14.5. má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie.
17.6     Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy, ak Užívateľ:
a) opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti;
b) nezaplatil cenu za poskytnutú Službu ani do 45 dní po dni splatnosti;
c) pripojí na verejnú sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov, alebo používa také zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami a ani na výzvu Poskytovateľa zariadenie neodpojí;
d) opakovane používa Službu spôsobom, ktorý znemožňuje Poskytovateľovi kontrolu jej používania alebo inak zneužíva Službu;
e) opakovane porušuje podmienky Zmluvy.

Článok 18
Kontaktné údaje a doručovanie

18.1     Podnik v súlade s ustanovením § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní Služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) oznamuje, že kontaktné údaje Podniku sú uvedené na jeho Webovom sídle.
18.2     Všetky úkony, správy, dokumenty, upomienky a iné informácie posielané jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súvislosti so Zmluvou faxom, Službou krátkych správ (SMS), alebo elektronickou poštou sa považujú za riadne doručené druhej zmluvnej strane momentom ich odoslania druhej zmluvnej strane na jej mailovú adresu alebo faxové, resp. telefónne číslo uvedené v Zmluve alebo na inú adresu alebo faxové, resp. telefónne číslo, ktoré táto zmluvná strana oznámila doručujúcej zmluvnej strane. Písomnosti zasielané poštou sa považujú za doručené dňom prevzatia listiny adresátom, najneskôr však uplynutím siedmich dní odo dňa odoslania písomnosti, pokiaľ sa písomnosť dostala do dispozičnej sféry druhej zmluvnej strany (adresáta). Ak druhá zmluvná strana v tejto lehote oznámi doručujúcej zmluvnej strane, že listina jej nebola doručená, bude jej doručený opis tejto listiny.

Článok 19
Rozhodovanie sporov

19.1.    Akékoľvek spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sú zmluvné strany povinné prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to vzájomnou dohodou.
19.2.     Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia ani do pätnástich dní odo dňa vzniku sporu, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán podať návrh na vyriešenie sporu na miestne a vecne príslušnom súde v Slovenskej republike.
19.3.     Užívateľ ako spotrebiteľ má rovnako právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ na žiadosť Užívateľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má Užívateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako orgánu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu, práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa ako aj spôsob a podmienky alternatívneho riešenia sporov Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok 20
Telekomunikačné tajomstvo

20.1.     Predmetom telekomunikačného tajomstva je obsah prenášaných správ, súvisiace údaje komunikujúcich strán, ktorými sú telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu, prevádzkové údaje, lokalizačné údaje. Predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje zverejnené v zozname účastníkov.
20.2.     Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto príde s jeho predmetom do styku pri poskytovaní sietí a Služieb, pri používaní Služieb, náhodne alebo inak.
20.3.     Poskytovateľ je oprávnený predmet telekomunikačného tajomstva sprístupniť v prípadoch, v ktorých tak určuje Zákon o EK alebo iný právny predpis (napr. na účely poskytovania súčinnosti súdom, orgánom činným v trestnom konaní, iným orgánom štátu, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových Služieb), inak len so súhlasom Užívateľa.
20.3.     Ustanovenia tohto článku Podmienok sa uplatnia vo vzťahu k Službám, ktoré sú Verejnými Službami.

Článok 21
Ochrana osobných údajov

21.1.     Poskytovateľ prevádzkuje informačný systém, v ktorom sú spracúvané osobné údaje Užívateľov za účelom poskytovania Služby na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
21.2.     Poskytovateľ je prevádzkovateľom informačného systému a určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov Užívateľov. Poskytovateľ má právo v súlade s príslušnými právnymi predpismi poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorý bude spracúvať osobné údaje v mene Poskytovateľa. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných s Poskytovateľom v písomnej zmluve. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať Užívateľov v prípade poverenia tretích osôb na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľa.
21.3.     Poskytovateľ je oprávnený za účelom uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu Užívateľov oprávnený získavať a spracúvať údaje Užívateľov, ktorými sú:
a) telefónne číslo, e-mail, výška neuhradených záväzkov, meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti a štátna príslušnosť, ak ide o fyzickú osobu;
b) kontaktné údaje, výška neuhradených záväzkov, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ ak ide o právnickú osobu/fyzickú osobu podnikateľa, a to do doby, pokiaľ bude Užívateľ v platnom zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom.
21.4.     Užívateľ berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Bez ohľadu na uvedené Užívateľ berie zároveň na vedomie, že neposkytnutím osobných údajov v rozsahu vyžadovanom pri registrácii nie je možné uzavrieť Zmluvu.
21.5.     Údaje podľa bodu 21.3. týchto Podmienok budú uchovávané v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi archiváciu dokumentov ako aj v súlade s osobitnými zákonmi s tým súvisiacimi. Údaje podľa bodu 21.3. týchto Podmienok bude Poskytovateľ spracúvať po dobu platnosti Zmluvy, ako aj po jej skončení v prípade vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu, evidencie a vymáhania pohľadávok Poskytovateľa za poskytnuté Služby, v prípade vybavovania podaní Užívateľa alebo splnenia zákonných podmienok pre uplatnenie práv alebo splnenia iných povinností uložených zákonom na uplatnenie práv.
21.6.     Poskytovateľ je v prípade poskytovania Služieb, ktoré sú Verejnými Službami povinný v zmysle Zákona o EK na účely poskytovania súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní, súdom a iným orgánom štátu uchovávať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán odo dňa uskutočnenia komunikácie počas
a) 6 mesiacov, ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu
b) 12 mesiacov, ak ide o ostatné druhy komunikácie.
21.7.     Poskytovateľ bude spracovávať osobné údaje Užívateľa, ktoré je oprávnený spracovávať na základe príslušných právnych predpisov alebo na základe súhlasu Užívateľa s použitím automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracúvania.
21.8.     Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o Užívateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi.

21.9.     Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať informácie a údaje uchovávané pri poskytovaní Služby v nevyhnutnom rozsahu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení alebo inými platnými právnymi predpismi tretím osobám, a to najmä:
a) tretím osobám, ktoré Poskytovateľ poverí vymáhaním pohľadávok alebo uplatnením iných oprávnených práv Poskytovateľa voči Užívateľovi, a to za účelom uplatnenia pohľadávok a iných práv Poskytovateľa, vrátane prípadu postúpenia pohľadávok Poskytovateľa na tretiu osobu, a to aj po skončení zmluvného vzťahu s Užívateľom,
b) súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv Poskytovateľa voči Užívateľovi alebo splnenie zákonnej povinnosti Poskytovateľa,
c) zmluvným partnerom Poskytovateľa, ktorí Poskytovateľovi poskytujú Služby a/alebo plnenia týkajúce sa Služby,
d) obchodným zástupcom Poskytovateľa alebo iným subjektom, ktorí budú na základe poverenia Poskytovateľa konať v jeho mene ako sprostredkovatelia pri poskytovaní Služieb (vrátane ich objednávania, aktivácie a vybavovania reklamácií).
21.10.     Poskytovateľ môže so súhlasom Užívateľa informovať Užívateľa o svojich Službách a produktoch, popr. o Službách a produktoch ďalších subjektov, a to využitím jeho poštovej adresy, adresy elektronickej pošty, telefónneho čísla, prostredníctvom automatických volacích zariadení, faxom či iným obdobným spôsobom, vrátane telemarketingu.
21.11.     Užívateľ je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa bodu 21.10. týchto Podmienok, a to výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle (napr. formou doporučeného listu, telefonátu na zákaznícku linku, prípadne ďalšími spôsobmi uvedenými na Internetových stránkach) po riadnej identifikácii Užívateľa. Spracovanie na základe zákona Užívateľ nemôže odmietnuť.
21.12.     Užívatelia majú ako dotknuté osoby právo uplatniť si u Poskytovateľa práva podľa ustanovenia §28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
21.13.     Poskytovateľ ani Užívateľ nie sú oprávnení poskytnúť tretím osobám údaje označené ako obchodné tajomstvo alebo dôverné informácie, okrem prípadov ustanovených príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo v prípade, že s tým budú Poskytovateľ aj Užívateľ súhlasiť.

Článok 22
Záverečné ustanovenia

22.1.     Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.07.2016.
22.2.     Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej platne uzavretej Zmluvy.
22.3.     V prípade, že zásah vyššej moci obmedzí poskytovanie Služby podľa Zmluvy, sú zmluvné strany oslobodené od svojich záväzkov počas trvania tohto zásahu. Zásahom vyššej moci sa rozumie mimoriadna, objektívne neodvrátiteľná a nepredpokladateľná okolnosť, ktorej nie je možné zabrániť ani pri vynaložení mimoriadneho úsilia, ktoré je rozumné a spravodlivé požadovať za daných podmienok konkrétneho prípadu.
22.4.     Zmluva a Zmluvné dokumenty predstavujú jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom tieto nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.
22.5.     Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú založené Zmluvou, ktoré však Zmluva výslovne neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
22.6.     V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy alebo Zmluvných dokumentov je neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení Zmluvy a Zmluvných dokumentov. Neplatné ustanovenia sa nahradia ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu Zmluvy.
22.7.     Zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
22.8.     Ak zo Zmluvy a/alebo Zmluvných dokumentov výslovne nevyplýva niečo iné, Zmluvu uzatvorenú písomne možno meniť len na základe písomných zmien a Dodatkov odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami.
22.10.     Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a z týchto Podmienok môže Užívateľ so súhlasom Poskytovateľa a po uhradení poplatku za administratívu vo výške podľa Cenníka postúpiť na iné osoby. Užívateľ uzatvorením Zmluvy potvrdzuje, že si Podmienky pozorne prečítal, všetky ich ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto Podmienkam v celom ich rozsahu porozumel, súhlasí s nimi.

Prvá časť
ÚVÓDNÉ USTANOVENIA
Článok 1

1.1.     Obchodná spoločnosť TEČKO s. r. o. so sídlom Hviezdoslavova 1A,071 01 Michalovce, IČO: 47 371 323, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 3302/V (ďalej len „Poskytovateľ“), službu DVB-T televízie prináša TEČKO s.r.o. v spolupráci s GeCom, s.r.o., ktorá zabezpečuje retransmisiu v súlade so zákonom č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v platnom znení (ďalej len „Zákon o VaR“) v rozsahu rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu o registrácii retransmisie oprávnená poskytovať retransmisiu (č. rozhodnutia TKR/302) a zároveň je v rozsahu predmetu svojej činnosti oprávnená poskytovať nasledujúce služby:
-zostavovanie programovej ponuky
-zaistenie šírenia televíznych programov
-sprístupnenie televíznych programov prostredníctvom dekódovacích kariet
-distribúcia dekódovacích kariet umožňujúcich Užívateľom prístup k televíznym programom
-zákaznícka a marketingová podpora-technické zabezpečenie a technická podpora (ďalej len „služba TEČKO“).
1.2.     Poskytovateľ vydáva za účelom podrobnejšej úpravy práv a povinností medzi Poskytovateľom a fyzickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi alebo právnickými osobami, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov s Poskytovateľom ako Užívatelia tieto všeobecné podmienky poskytovania služby TEČKO a prípadných ďalších služieb (ďalej len „Podmienky“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služby TEČKO (ďalej len „Zmluva“). Tieto Podmienky rovnako upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní iných služieb v súlade so Zmluvou. Poskytovateľ je oprávnený v prípade potreby ďalšej úpravy práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní Služby prípadne iných služieb vydať Osobitné podmienky.
1.3.     Tieto Podmienky vrátane všetkých zmluvných dokumentov uzavretých medzi Poskytovateľom a jeho zmluvným partnerom v tej istej súvislosti upravujú záväzkový vzťah vzniknutý pri poskytovaní služby TEČKO a prípadných ďalších služieb medzi Poskytovateľom ako poskytovateľom týchto služieb a právnickými alebo fyzickými osobami alebo fyzickými osobami podnikateľmi ako užívateľmi týchto služieb, ktoré v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito Podmienkami platne uzavreli s Poskytovateľom Zmluvu.
1.4.     Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a jeho zmluvným partnerom založené príslušnou Zmluvou bližšie neupravené v týchto Podmienkach, Osobitných Podmienkach a v Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok 2
Definícia pojmov

2.1.     Ak nie je v týchto Podmienkach, Osobitných podmienkach alebo v Zmluve uvedené inak, tak všetky pojmy zadefinované v tomto článku Podmienok sa v rovnakom význame používajú vo všetkých zmluvných dokumentoch upravujúcich záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom, na základe čoho sa pre jednotlivé pojmy uvedené nižšie pre účely Zmluvy definovanej nižšie rozumie:
2.1.1. „Aktivácia“ je také nastavenie parametrov kódovacieho systému Poskytovateľom, keď sa pre Koncové zariadenie počas trvania Zmluvy vysielajú aktivačné údaje pre zabezpečenie prístupu Užívateľa k Službe.
2.1.2. „Balíček“ – súbor rozhlasových a/alebo televíznych Programových služieb poskytovaných spoločne ako jeden celok. Špecifikácia jednotlivých Balíčkov je uvedená v Cenníku.
2.1.3. „CAM modul“ – zariadenie s rozhraním CI+ podľa normy EN 50221-1997 umožňujúce po Aktivácií a vložení do kompatibilného prijímača využívanie Služby,.
2.1.4. „Cena za Službu“ – všetky zložky ceny uhrádzané Užívateľom Poskytovateľovi za plnenie jeho záväzkov stanovených Zmluvou určené v príslušných ustanoveniach Zmluvy, príp. platným Cenníkom.
2.1.5. „Cenník“ – sadzobník cien za Službu vydaný Poskytovateľom zverejnený na Webovom sídle Poskytovateľa.
2.1.6. „Dodatok“ – každý platne uzavretý dodatok alebo iný platný úkon týkajúci sa akejkoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy, na základe ktorých dochádza k zmene obsahu Zmluvy.
2.1.7. „Faktúra“ – daňový doklad vystavený Poskytovateľom Užívateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Podmienkami na zaplatenie Ceny za Službu, jej časti alebo akéhokoľvek peňažného záväzku Užívateľa voči Poskytovateľovi.
2.1.8. „ITU“ – International Telecommunication Union – Medzinárodná telekomunikačná únia.
2.1.9. „Karta“ – dekódovacia karta, ktorá v spojení s príslušným kompatibilným prijímačom umožní Užívateľovi prístup k Službe.
2.1.10. „Koncové zariadenie“ – telekomunikačné zariadenie Užívateľa alebo akákoľvek jeho technická časť, ktoré umožňuje komunikáciu a je určené na zabezpečenie prístupu Užívateľa k Službe. Koncovým zariadením môže byť Set-top-box, CAM modul v spojení s kompatibilným prijímačom alebo Karta v spojení s kompatibilným prijímačom.
2.1.11. „Mapa pokrytia“- definuje časť územia, kde je technicky možné využívanie Služby. Aktuálna mapa pokrytia je zverejnená na Webovom sídle Poskytovateľa.
2.1.12. „Miesto poskytovania Služby“ – miesto, v ktorom je/bude umiestnené Koncové zariadenie Užívateľa. Miesto poskytovania Služby sa musí nachádzať na území pokrytom Sieťou, v opačnom prípade je poskytovanie Služby technicky neuskutočniteľné .
2.1.13. „Obdobie“ – každé jednotlivé časové obdobie, počas ktorého Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi Službu, a za ktoré je Užívateľ povinný platiť Cenu za Službu alebo jej príslušnú časť, a ktorého dĺžka trvania (1 mesiac a viac) je uvedená v Zmluve a/alebo v Cenníku a/alebo v Podmienkach.
2.1.14. „Osobitné podmienky“ – podmienky upravujúce právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom pre jednotlivé súčasti Služby prípadne ďalšie Služby poskytované v súlade s týmito Podmienkami, ktoré je Poskytovateľ oprávnený vydať.
2.1.15. „Podmienky“ – tieto všeobecné podmienky poskytovania Služby a ďalších Služieb, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2.1.16. „Poskytovateľ“ –TEČKO s. r. o. , so sídlom Hviezdoslavova 1A, 071 01 Michalovce, SR, IČO: 47 371 323, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 33027/V, ako spoločnosť oprávnená poskytovať Retransmisiu ako aj ďalšie Služby v rozsahu svojho predmetu podnikania.
2.1.17. „Porucha“ – stav, ktorý znemožňuje Užívateľovi využívanie Služby dohodnutým (obvyklým) spôsobom. Poruchou nie je obmedzenie, prerušenie alebo výpadok poskytovania Služby v súlade s Podmienkami, ako ani obmedzenie, prerušenie alebo výpadok poskytovania Služby z dôvodov, za ktoré nezodpovedá Poskytovateľ (napr. Vyššia moc, výpadok el. energie, použitie nevhodného Koncového zariadenia Užívateľom, vada Koncového zariadenia).
2.1.18. „Programová služba“ – Služba primárne hospodárskej povahy, ktorá je zámerným časovým usporiadaním programov a ďalších zložiek tejto Služby, ktoré vytvárajú uzavretý, simultánne prijímateľný celok, a ktorá je poskytovaná vysielateľom na účel informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť. Programová Služba môže byť v rámci Služby poskytovaná ako neplatená alebo platená Programová Služba samostatne alebo v Balíčku podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa.
2.1.19. „Registrácia“ – proces, kedy Užívateľ prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľa elektronicky vyplní žiadosť o Registráciu (registračný formulár) a takto vyplnenú žiadosť pošle Poskytovateľovi, ktorý Užívateľa registruje a vykoná Aktiváciu neplatených Programových Služieb a v prípade uhradenia Ceny za Službu aj platených Programových Služieb. Žiadosť o Registráciu (registračný formulár) je Užívateľovi oprávnený vyplniť a poslať Poskytovateľovi aj v písomnej forme poštou, v takom prípade udeľuje Poskytovateľovi súhlas, aby v mene a na účet Užívateľa v rozsahu Užívateľom poskytnutých údajov vyplnil žiadosť o Registráciu (registračný formulár) prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľa elektronicky.
2.1.20. „Retransmisia“ – je príjem a súčasný, úplný a nezmenený prenos pôvodného vysielania programovej Služby alebo jeho podstatnej časti vysielateľom určenej na príjem verejnosťou, uskutočnený elektronickou komunikačnou sieťou.
2.1.21. „Sieť“ – je funkčne prepojená sústava prenosových systémov, a ak je to potrebné, prepájacích alebo smerovacích zariadení, vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré umožňujú prenos signálov.
2.1.22. „Služba“ – je Služba TEČKO alebo iná Služba poskytovaná Poskytovateľom, ktorej poskytovanie sa riadi týmito Podmienkami. Služba spočíva v zabezpečení prístupu Užívateľa k Retransmisii ako obsahovej Službe, t.j. zabezpečení prístupu Užívateľa k Programovým Službám v závislosti od Užívateľom zvoleného Balíčka. Rozsah Služby pozostáva zo základných, voliteľných, doplnkových a ostatných Služieb. Rozsah a podmienky poskytovania Služby môžu byť upravené okrem týchto Podmienok v Osobitných podmienkach a v Cenníku.
2.1.23. „Telekomunikačné tajomstvo“ – informácie a údaje prijímané, prenášané, sprostredkúvané a uchovávané pri poskytovaní verejnej Služby, najmä obsah prenášaných informácií a lokalizačné údaje; osobné údaje komunikujúcich strán; prevádzkové údaje súvisiace s verejnou Službou.
2.1.24. „Telekomunikačné zariadenie“ – technické zariadenie na vysielanie, prenos, smerovanie, príjem, prepojenie alebo spracovanie signálov a informácií vo forme dát prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, ktoré Poskytovateľ využíva na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy vyplývajúcich.
2.1.25. „Užívateľ“ – fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uzavrie s Poskytovateľom Zmluvu.
2.1.26. „Účet Užívateľa“ – virtuálne prostredie Užívateľa vytvorené Poskytovateľom na základe Registrácie na Webovom sídle Poskytovateľa, ktoré je sprístupnené pre Užívateľa prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľa len pri zadaní Užívateľského mena a hesla, prostredníctvom ktorého si Užívateľ vyberá z ponuky Balíčkov, objednáva platené Programové Služby, a prostredníctvom ktorého dochádza k úhrade Ceny za Službu.
2.1.27. „Verejná služba“ – elektronická komunikačná Služba, o ktorej používanie sa môže v súlade so Zákonom o EK uchádzať každý záujemca.
2.1.28. „Vyššia moc“ – okolnosti vylučujúce zodpovednosť (prekážky), ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana tieto prekážky alebo ich následky odvrátila alebo prekonala alebo aby v čase vzniku záväzku tieto prekážky predvídala (napr. havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, teroristické útoky, epidémie, branná pohotovosť štátu a pod.)
2.1.29. „Webové sídlo Poskytovateľa“ – internetová stránka www.tecko.sk, prípadne iná internetová stránka, na ktorej Poskytovateľ zverejňuje informácie o poskytovaní Služieb; rozumie sa ňou aj stránka, ktorá prípadne v budúcnosti internetovú stránku www.tecko.sk nahradí.
2.1.30. „Zákon o EK“ – zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
2.1.31. „Zákon o VaR“ – zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v platnom znení.
2.1.32. „Záujemca“ – fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem uzatvoriť s Poskytovateľom Zmluvu, a ktorá doručí Poskytovateľovi prejav vôle, ktorý sa v zmysle týchto Podmienok považuje za návrh na uzavretie Zmluvy (žiadosť o registráciu – registračný formulár).
2.1.33. „Zmluva“ – zmluva o poskytovaní Služby TEČKO prípadne ďalších Služieb uzavretá medzi Poskytovateľom ako poskytovateľom Služieb a Užívateľom ako Užívateľom týchto Služieb, vrátane všetkých Zmluvných dokumentov označených rovnakým číslom Zmluvy tvoriacich neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva niečo iné.
2.1.34. „Zmluvné dokumenty“ – Podmienky, Cenník, Osobitné podmienky všetky dohody a Dodatky, ktoré sú označené totožným číslom Zmluvy alebo z ich označenia inak nepochybne vyplýva, že tvoria jeden zmluvný celok,
2.1.35. „Zneužitie Služby“ – využívanie Služby v rozpore so Zmluvnými dokumentmi a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2.2.     Všetky v Zmluve uvedené odkazy na Poskytovateľa alebo Užívateľa sa vzťahujú aj na ich zamestnancov, zástupcov a právnych nástupcov.

Článok 3
Popis poskytovanej Služby

3.1.     Služba TEČKO je Služba poskytovaná na základe Zmluvy spočívajúca v zabezpečení prístupu Užívateľa k retransmisii ako obsahovej Službe, t.j. zabezpečenie prístupu Užívateľa k Programovým Službám v závislosti od Užívateľom zvoleného Balíčka a/alebo Programovej Služby.
3.2.     Zmluvné strany berú na vedomie a Užívateľ bezvýhradne súhlasí s tým, že akékoľvek komerčné alebo podnikateľské použitie Služby, alebo akékoľvek iné použitie Služby je výslovne zakázané. Užívateľ nie je oprávnený Službu a obsah tvoriaci Službu akýmkoľvek spôsobom šíriť, kopírovať, nahrávať, či inak použiť v rozpore s týmito Podmienkami a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

DRUHÁ ČASŤ
ZMLUVA
Článok 4
Predmet Zmluvy

Na základe Zmluvy sa:
4.1.     Poskytovateľ zaväzuje poskytovať Užívateľovi Službu v lehotách, spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a týchto Podmienkach prípadne Osobitných podmienkach a plniť všetky ďalšie povinnosti vyplývajúce pre neho zo Zmluvy a týchto Podmienok.
4.2.     Užívateľ zaväzuje v prípadoch stanovených Zmluvou, týmito Podmienkami, prípadne Osobitnými podmienkami a Cenníku platiť Poskytovateľovi Cenu za Službu formou predplatného vo výške, v lehotách, spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve, týchto Podmienkach, prípadne Osobitných podmienkach a Cenníku a plniť všetky ďalšie povinnosti vyplývajúce pre neho zo Zmluvy a týchto Podmienok.

Článok 5
Rozsah a miesto poskytovania Služby

5.1.    Poskytovateľ je oprávnený Užívateľovi poskytovať Službu výlučne na základe platne uzavretej Zmluvy, a to v súlade s Podmienkami, Osobitnými podmienkami, a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a to v mieste pokrytom Sieťou.
5.2.    Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi Službu, a to len v prípade riadneho a včasného splnenia všetkých záväzkov Užívateľa stanovených v Zmluve, v Podmienkach a Osobitných podmienkach, najmä v prípade riadneho a včasného uhradenia Ceny za Službu, s výnimkou prípadov uvedených v týchto Podmienkach.
5.3.    Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy so záujemcom o poskytovanie Služby v prípadoch uvedených v Podmienkach a platných právnych predpisoch Slovenskej republiky.
5.4.    Ak nebudú dané podmienky na odmietnutie uzavretia Zmluvy podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo podľa týchto Podmienok, uzavrie Poskytovateľ Zmluvu s každým Záujemcom, ktorý splní podmienky stanovené týmito Podmienkami a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5.5.    Poskytovateľ poskytuje Službu na území Slovenskej republiky, a to v závislosti od Miesta poskytovania Služby a svojich technických možností. Poskytovateľ poskytuje Službu na území Slovenskej republiky pokrytej Sieťou.

Článok 6
Podmienky poskytovania Služby

6.1.     Záujemca o poskytovanie Služby je povinný:
6.1.1.     predložiť na požiadanie Poskytovateľa všetky ním vyžiadané dokumenty osvedčujúce totožnosť Záujemcu alebo jeho splnomocneného zástupcu a dokumenty osvedčujúce, že Záujemca disponuje všetkými nevyhnutnými povoleniami a súhlasmi dotknutých subjektov spojenými s Užívaním Služby. Poskytovateľ je oprávnený vyhotoviť kópiu preukazu totožnosti alebo odčítať údaje z preukazu totožnosti elektronickými prostriedkami na účely overenia poskytnutých údajov Užívateľa.
6.1.2.     zaobstarať si vo vlastnom mene a na vlastné náklady Koncové zariadenie, kedy Záujemca berie na vedomie, že poskytovanie Služby nie je bez Koncového zariadenia možné. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Poskytovateľ nie je dodávateľom Koncových zariadení ani nie je povinný takéto Koncové zariadenia Užívateľovi zabezpečiť. Koncové zariadenia sú Užívateľovi dodávané tretími osobami odlišnými od Poskytovateľa na základe samostatnej zmluvy uzatvorenej medzi takýmito osobami a Užívateľom.
6.1.3.     uhradiť vopred Cenu za Službu.
6.2.     V prípade, že z Podmienok alebo príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky nevyplýva niečo iné, je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy so Záujemcom, ak:
6.2.1.     Záujemca odmietol splnenie, ktorejkoľvek z povinností podľa bodu 6.1. Podmienok;
6.2.2.     poskytovanie požadovanej Služby je zo strany Poskytovateľa v požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu technicky neuskutočniteľné alebo by bolo možné len s vynaložením neprimerane vysokých nákladov; a/alebo
6.2.3.     Poskytovateľ nemá od Záujemcu záruku, že bude dodržiavať Zmluvu, pretože je dlžníkom Poskytovateľa a/alebo iného poskytovateľa obdobných Služieb alebo niektorý z týchto poskytovateľov už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo zmluvu s ním vypovedal; a/alebo
6.2.4.     Záujemca nesúhlasí s Podmienkami; a/alebo
6.2.5.    jej uzavretie by bolo v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6.3.    Poskytovateľ je povinný začať poskytovať Službu v termíne, ktorý si dohodne s Užívateľom, pričom    súčasne musia byť splnené nasledovné podmienky:
6.3.1.     Zmluva, resp. Dodatky budú medzi zmluvnými stranami platne uzavreté;
6.3.2.     Užívateľ riadne a včas zaplatí Poskytovateľovi všetky zo Zmluvy vyplývajúce finančné záväzky, t.j. riadne a včas zaplatí Poskytovateľovi Cenu za Službu;
6.3.3.     neexistujú závažné technické, obchodné, organizačné alebo iné podobné prekážky, ktoré by Poskytovateľovi znemožňovali začať poskytovanie Služby, ktorými sú napríklad skutočnosť, že Užívateľ nedisponuje Koncovým zariadením potrebným pre začatie poskytovania Služby, poveternostné podmienky znemožňujúce začatie poskytovania Služby.
6.4.     V prípade splnenia podmienok pre uzavretie Zmluvy sa jej uzavretie uskutoční spravidla elektronicky prostredníctvom Registrácie, ak nie je pre danú Službu Poskytovateľom určené inak.
6.5.     Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom Aktivácie Služby Poskytovateľom.
6.6.     Ak nedôjde k uzavretiu Zmluvy v deň doručenia návrhu Záujemcu na jej uzavretie, je Záujemca viazaný svojím návrhom počas lehoty 30 dní odo dňa jeho doručenia Poskytovateľovi, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Za návrh na uzavretie Zmluvy sa považuje doručenie žiadosti o Registráciu Poskytovateľovi. Za prijatie návrhu sa považuje vykonanie Registrácie a Aktivácie Služby Poskytovateľom.
6.7.     Zriadenie Služby môže byť dostupné len v mieste pokrytom Sieťou alebo iba podľa technických možností Poskytovateľa, a to v súlade s pokynmi zverejnenými Poskytovateľom na Webovom sídle Poskytovateľa, prípadne v platnom Cenníku. Ak je zriadenie Služby technicky možné, Poskytovateľ začne poskytovať Službu ihneď momentom Aktivácie a v prípade platených Programových Služieb spravidla do 3 pracovných dní odo dňa pripísania Ceny za Službu na účet Poskytovateľa.
6.8.     Ak nie je v Zmluve uvedené inak, pri plnení svojho záväzku poskytovať Službu neposkytuje Poskytovateľ Užívateľovi žiadne Koncové zariadenia potrebné na zabezpečenie prístupu k Službe, a rovnako nezabezpečuje funkčnosť Koncového zariadenia Užívateľa alebo iné servisné Služby okrem záväzku bezodplatne odstrániť Poruchy vzniknuté bez zavinenia Užívateľa a mimo Koncového zariadenia Užívateľa.
6.9.    S ohľadom na charakter poskytovanej Služby, Poskytovateľ nemá možnosť Užívateľovi zabezpečiť prístup k Službám tiesňového volania. S ohľadom na charakter poskytovanej Služby, Poskytovateľ nemá žiadne obmedzenia týkajúcich sa prístupu k Službe a aplikáciám alebo ich používania v súlade s osobitnými predpismi. To nemá vplyv na obmedzenia poskytovanej Služby v súlade so zákonom a Podmienkami.

Článok 7
Podmienky dočasného prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služby

7.1.     Poskytovateľ je oprávnený na nevyhnutný čas obmedziť poskytovanie Služby bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, a to z dôvodu prednostného poskytovania Služby Užívateľom zaradeným do prednostných núdzových plánov v rozsahu nevyhnutnom na zdolávanie krízovej situácie a mimoriadnej udalosti na postihnutom území. Ďalej je tak Poskytovateľ oprávnený urobiť z dôvodu rozhodnutia príslušného orgánu Slovenskej republiky, z dôvodu poruchy energetického zdroja, závažných organizačných, technických alebo prevádzkových dôvodov a taktiež aj pre výkon prác potrebných pre prevádzku, údržbu a opravu Telekomunikačných zariadení a Siete alebo prác potrebných v snahe vyhnúť sa zníženej kvalite Služby alebo Poruche.
7.2.     Poskytovateľ je oprávnený dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby podľa ustanovení príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky a Podmienok bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, a to v prípade, ak Užívateľ:
7.2.1.     zneužíva Službu, a to až do odstránenia zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich toto zneužívanie, Zneužívaním Služby je najmä: (i) ak sa dodatočne po uzavretí Zmluvy preukáže, že Užívateľ je dlžníkom Poskytovateľa alebo iného poskytovateľa poskytujúceho obdobné Služby alebo ak niektorý z takýchto poskytovateľov odstúpil od akejkoľvek zmluvy s ním alebo vypovedal akúkoľvek zmluvu s ním;
(ii) Užívateľ použije Službu na iný účel ako je určená podľa Zmluvy alebo na podporu, vytvorenie možnosti alebo zapojenie sa do akejkoľvek aktivity v rozpore so zákonom a s dobrými mravmi; (iii)Užívateľ použije Službu na narušenie Telekomunikačných zariadení alebo Siete, vrátane akéhokoľvek pokusu o získanie neoprávneného prístupu k Službám akýmkoľvek spôsobom, alebo uskutoční pokus namierený proti integrite Siete, svojvoľne zmení alebo inak neoprávnenie zasiahne do telekomunikačného alebo iného technického zariadenia tvoriaceho súčasť Siete vrátane alebo taký zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti; (iv)Užívateľ ruší alebo ohrozuje prevádzku Siete Koncovým zariadením, ktoré nespĺňa požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo používa také Koncové zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami;
(v)Užívateľ používa Službu spôsobom, ktorý znemožňuje Poskytovateľovi kontrolu jej používania;
(vi)Užívateľ používa Službu v rozpore s využitím Služby pre potreby Užívateľa, najmä tým, že
neoprávnene poskytne Službu tretej osobe alebo prostredníctvom nej poskytuje ďalšie Služby;
(vii)Užívateľ používa Službu spôsobom, ktorým dochádza k porušovaniu autorských práv,
(viii)Užívateľ používa Službu spôsobom, ktorým dochádza k preťaženiu Siete a tým aj k obmedzeniu práv ostatných Užívateľov pri využívaní Služby.
7.2.2.     nezaplatí splatnú Cenu za Službu v lehote upravenej v Zmluve, a to až do úplného zaplatenia Ceny za Službu vrátane príslušenstva alebo do zániku Zmluvy, pričom dočasne prerušiť poskytovanie Služby možno iba po predchádzajúcom náležitom upozornení a uplynutí primeranej lehoty určenej na zaplatenie, alebo;
7.2.3.     podstatným spôsobom porušil ustanovenia Zmluvy, Podmienok alebo Osobitných podmienok iné ako v bode 7.2.1. a 7.2.2. Podmienok, a to až do obnovenia dodržiavania Zmluvy alebo Podmienok a odstránenia prípadných následkov porušenia Zmluvy alebo Podmienok, pričom dočasne prerušiť poskytovanie Služby možno iba po predchádzajúcom náležitom upozornení.
7.3.     V prípade, že Poskytovateľ preruší a/alebo obmedzí v zmysle bodov 7.1. a 7.2. Podmienok poskytovanie Služby Užívateľovi, nezakladá toto konanie Poskytovateľa povinnosť zaplatenia akejkoľvek finančnej alebo inej náhrady Užívateľovi.
7.4.     V prípade opätovného poskytovania Služby podľa Zmluvy po odpadnutí dôvodu určeného v bode 7.2. Podmienok je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Užívateľa úhradu nákladov s tým spojených podľa Zmluvy, príp. Cenníka platného v čase začatia opätovného poskytovania Služby pre Užívateľa bez zmeny podmienok Zmluvy uzavretej medzi oboma zmluvnými stranami. Užívateľ je zároveň povinný uhradiť poplatok za opätovné obnovenie poskytovania Služby.

TRETIA ČASŤ
Článok 8

Práva a povinnosti Poskytovateľa

8.1.     Poskytovateľ je povinný:
8.1.1. uzavrieť Zmluvu s každým záujemcom o poskytovanie Služby v súlade s Podmienkami, ktorý splní podmienky stanovené týmito Podmienkami, Osobitnými podmienkami a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a pri uzatváraní Zmluvy získať a overovať údaje Užívateľa a viesť evidenciu týchto údajov v rozsahu podľa týchto Podmienok;
8.1.2. pri uzavretí Zmluvy poskytnúť Užívateľovi informácie o skutočnostiach súvisiacich s poskytnutou Službou, a to najmä informácie o forme a spôsobe poskytovanej Služby a rozsahu pokrytia územia Sieťou;
8.1.3. poskytovať Službu v rozsahu, časovom období a za Cenu za Službu dohodnutú Zmluvou, príp. Cenníkom okrem prípadov určených v týchto Podmienkach alebo Osobitných podmienkach;
8.1.4. pokiaľ je to možné vopred, akýmkoľvek vhodným spôsobom (písomne, elektronickou poštou, Službou krátkych správ (SMS), telefonicky alebo prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľa informovať Užívateľa o obmedzeniach, prerušeniach a výpadkoch poskytovania Služby. Poskytovateľ nemá túto povinnosť v stave krízovej situácie a mimoriadnej udalosti, počas ktorých je splnenie tohto záväzku zo strany Poskytovateľa nemožné;
8.1.5.     zabezpečovať poskytovanie Služby v obvyklom štandarde a kvalite s dostupnosťou minimálne 99,7 %/rok ;
8.1.6. zabezpečiť ochranu osobných údajov Užívateľa v prípadoch ustanovených príslušnými právnymi predpismi;
8.1.7. písomne, elektronickou poštou, Službou krátkych správ (SMS) alebo telefonicky oznámiť Užívateľovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve ukončiť Zmluvu bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje; oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením Užívateľovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť;
8.1.8. obnoviť poskytovanie Služby v prípade, ak Poskytovateľ na základe bodu 7.2.2. Podmienok dočasne prerušil alebo obmedzil jej poskytovanie, a to v lehote 24 hodín od pripísania dlžnej sumy na účet Poskytovateľa;
8.1.9. V prípade narušenia bezpečnosti a integrity Siete alebo v prípade jej ohrozenia alebo poškodenia postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a prijať také technické a organizačné opatrenia aby v maximálnej možnej miere zabránil negatívnymi dôsledkom takéhoto narušenia, ohrozenia alebo poškodenia Siete;
8.1.10. akékoľvek dodatočné požiadavky Užívateľa spojené s využívaním Služby, ktoré nie sú zmluvnými stranami v Zmluve dohodnuté, plniť len na základe platne uzavretého Dodatku, a to len v prípade, ak je to technicky uskutočniteľné;
8.1.11. spolupracovať s Užívateľom v miere nevyhnutnej pre splnenie účelu Zmluvy.
8.2.     Poskytovateľ má právo najmä:
8.2.1. overiť si zákonným spôsobom osobné a iné údaje uvedené Záujemcom o poskytovanie Služby;
8.2.2. odmietnuť v súlade s Podmienkami uzatvorenie Zmluvy a poskytovanie Služby Záujemcovi o poskytovanie Služby;
8.2.3. na zaplatenie Ceny za Službu v súlade s Podmienkami, Osobitnými podmienkami a Zmluvou;
8.2.4. na náhradu škody spôsobenú Užívateľom na Sieti a/alebo na Telekomunikačnom zariadení, alebo ktorá vznikla z dôvodu Zneužívania Služby a/alebo z dôvodu neodborného zásahu do Siete a/alebo do Telekomunikačného zariadenia, a to v súlade s Podmienkami;
8.2.5. dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby Užívateľovi v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Podmienkami;
8.2.6 v rámci postupov Poskytovateľa pri meraní a riadení prevádzky zameraných na zamedzenie preťaženia sieťového spojenia dočasne znížiť rýchlosť alebo kvalitu Služby alebo jej časti;
8.2.7. na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti zo strany Užívateľa potrebnej na riadne plnenie svojich záväzkov stanovených Zmluvou;
8.2.8. ponechať si v prípade, že Poskytovateľ odstúpi v súlade so Zmluvou od Zmluvy, akúkoľvek sumu uhradenú Poskytovateľovi prevyšujúcu finančný záväzok Užívateľa voči Poskytovateľovi v čase odstúpenia Poskytovateľa od Zmluvy, ako zmluvnú pokutu za nesplnenie záväzku Užívateľa určeného Zmluvou alebo Podmienkami, ktorý bol dôvodom pre odstúpenie Poskytovateľa od Zmluvy;
8.2.9. zmeniť rozsah poskytovanej Služby, najmä zaradiť alebo vypustiť Programovú Službu z ponuky a trvale alebo prechodne znížiť alebo zvýšiť počet ponúkaných Programových Služieb, pričom takúto zmenu nie je povinný oznamovať Užívateľovi a takáto zmena sa nepovažuje za zmenu Zmluvy a Podmienok;
8.2.10. zaznamenávať telefonické hovory uskutočnené medzi Poskytovateľom a Užívateľom a/alebo ich zamestnancami a/alebo Poskytovateľom a Užívateľom poverenými alebo splnomocnenými tretími osobami v súvislosti s plnením práv a povinností zo Zmluvy a z Podmienok a/alebo príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky;
8.2.11. ukončiť Zmluvu v súlade s Podmienkami, Osobitnými podmienkami, Zmluvou a príslušnými právnymi predpismi.

Článok 9
Práva a povinnosti Užívateľa

9.1.     Užívateľ je povinný:
9.1.1. využívať Službu výlučne v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou, týmito Podmienkami, Osobitnými podmienkami a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, prípadne pokynmi a návodmi Poskytovateľa súvisiacimi s poskytovaním Služby;
9.1.2. odo dňa účinnosti Zmluvy poskytovať Poskytovateľovi podľa jeho požiadaviek všetku súčinnosť, ktorá bude potrebná na plnenie záväzkov Poskytovateľa stanovených Zmluvou;
9.1.3. oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v údajoch poskytnutých Poskytovateľovi pri uzavretí Zmluvy, a to najmä oznámiť zmenu bydliska (sídla), obchodného mena, fakturačnej adresy a osôb oprávnených konať v mene Užívateľa, a to najneskôr do siedmich dní odo dňa vzniku prípadnej zmeny;
9.1.4. platiť Poskytovateľovi všetky svoje peňažné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy, príp. z Cenníka   včas, v dohodnutej výške a v súlade s Podmienkami, Osobitnými podmienkami a Zmluvou;
9.1.5. vykonať všetky potrebné opatrenia k tomu, aby nebolo žiadnym spôsobom umožnené využitie/zneužitie Služby tretími osobami;
9.1.6. dodržiavať všetky opatrenia potrebné k tomu, aby počas trvania Zmluvy nevznikla v Sieti a/alebo na Telekomunikačnom zariadení žiadna škoda, a to ani v prípade náhodnej udalosti;
9.1.7. pri úhrade akejkoľvek časti Ceny za Službu uviesť v platobnom doklade úplne a správne všetky údaje potrebné na identifikáciu príslušnej platby;
9.1.8. oznámiť Poskytovateľovi mená osôb oprávnených zastupovať Užívateľa vo vzťahu k Poskytovateľovi;
9.1.9. zachovávať v zmysle Zákona o EK telekomunikačné tajomstvo, ak s ním príde Užívateľ do    styku pri Užívaní Služby, ktorá je Verejnou Službou;
9.1.10. používať iba Koncové zariadenia spĺňajúce požiadavky osobitných predpisov a doporučení;
9.1.11. bezodkladne informovať Poskytovateľa o každej zmene týkajúcej sa Zmluvy.
9.2. Užívateľ má právo najmä:
9.2.1. na uzavretie Zmluvy s Poskytovateľom, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa Podmienok;
9.2.2. na poskytovanie Služby za podmienok stanovených v Zmluve, v Podmienkach a v Osobitných podmienkach;
9.2.3. na bezplatné odstránenie Porúch vzniknutých bez jeho zavinenia;
9.2.4. na odrátanie príslušnej sumy z celkovej Ceny za Službu alebo na vrátenie pomernej časti celkovej Ceny za Službu za čas neposkytovania Služby v prípade zavinenia Poskytovateľom v súlade s Podmienkami pod dohodnutú úroveň dostupnosti podľa článku 8. Bod 8.1.5; toto právo musí uplatniť najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania Služby, inak toto právo zaniká;
9.2.5. ukončiť Zmluvu v súlade s Podmienkami, Zmluvou a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
9.3. Užívateľ nie je oprávnený previesť akékoľvek svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy na akúkoľvek tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Článok 10
Vzájomná súčinnosť

10.1.     Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy s cieľom naplnenia účelu tejto Zmluvy.
10.2.     Pre zjednodušenie a urýchlenie vzájomnej komunikácie sa budú používať rovnocenne s listovou formou všetky dostupné komunikačné prostriedky ako sú telefón, fax a e–mail (pokiaľ sa nevyžaduje písomná forma).

Článok 11
Cena za Službu

11.1.    Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, Cena za Službu je stanovená v súlade so sadzbami Cenníka, ako aj v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za Službu je dohodnutá vo forme predplatného a môže sa skladať z viacerých zložiek a závisí od dĺžky Obdobia, ktoré si Užívateľ predplatí.
11.2.    Aktuálne informácie o platných Cenách za Službu a v prípade, ak sa tak zmluvné strany dohodli aj informácie o servisných poplatkoch, a v prípade, ak sa zmluvné strany dohodli na viacerých možnostiach spôsobu platby aj rozdiely v nákladoch Užívateľa súvisiacim s vybraným spôsobom platby sú uvedené v Zmluve alebo Cenníku. V prípade, ak bude mať Užívateľ záujem na získaní aktuálnych informácií o platných cenách, má možnosť požiadať Poskytovateľa o ich sprístupnenie telefonicky, elektronicky, písomne alebo faxom, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v Zmluve, resp. Podmienkach. Poskytovanie Služieb podlieha dani z pridanej hodnoty vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi, ak nie je určené inak.
11.3.     Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu s Užívateľom jednostranne zmeniť Cenu za Službu, musí však zmenu Ceny za Službu oznámiť Užívateľovi najmenej jeden mesiac pred účinnosťou zmeny Ceny za Službu, a to v prípadoch zmeny právnych a daňových predpisov, ako aj v prípadoch zvýšenia ročnej miery inflácie vyhlasovanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, cien materiálu, energií a Služieb potrebných na poskytovanie Služby, a to primerane tomuto zvýšeniu.
11.4.     Cena za Službu za platené Programové Služby je Užívateľom uhrádzaná vopred formou predplatného vo výške podľa Cenníka zodpovedajúcej Obdobiu, na ktorú sa Služba predpláca. Účtovanie Ceny za Službu sa začína dňom začatia jej poskytovania, ak nie je dohodnuté inak. Zúčtovacím obdobím je jeden mesiac, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. Poskytovateľ sa na základe žiadosti Užívateľa zaväzuje tomuto bez poplatku poskytnúť základnú úroveň rozpísaných Faktúr.
11.5.     Zmluvné strany sa dohodli a Užívateľ v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písmeno b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty súhlasí s tým, že Poskytovateľ mu bude vystavovať faktúru za poskytovanú Službu vo forme elektronickej faktúry. V prípade, ak má Užívateľ v jednotlivom prípade záujem na vystavení odpisu faktúry v listinnej forme, Poskytovateľ takúto vystaví na základe písomnej žiadosti Užívateľa a za odplatu podľa Cenníka (za predpokladu, že takýto odpis je dostupný v zmysle Cenníka). Elektronickú faktúru sprístupňuje Poskytovateľ Užívateľovi prostredníctvom Účtu Užívateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné zneužitie elektronickej faktúry v prípade nedostatočnej ochrany  Užívateľského mena a hesla pred zneužitím zo strany Užívateľa. Užívateľ je oprávnený požiadať o zmenu spôsobu vystavovania faktúry spôsobom podľa pokynov Poskytovateľa.
11.6.     Užívateľ je povinný uhrádzať svoje záväzky zo Zmluvy riadne a včas. Riadnou úhradou je úhrada obsahujúca správne uvedené identifikačné znaky najmä variabilný symbol, ktorým je číslo Karty alebo iné identifikačné číslo pridelené Užívateľovi vo vzťahu k Službe, ktoré je Užívateľovi prístupné v rámci Účtu Užívateľa, Cenu za Službu a číslo účtu. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť, a teda záväzok Užívateľa nemožno považovať za splnený. Záväzok Užívateľa zaplatiť Cenu za Službu prostredníctvom bezhotovostného platobného styku je splnený okamihom pripísania dlžnej čiastky na účet Poskytovateľa najneskôr v deň splatnosti, ktorým je posledný deň trvania Obdobia, na ktoré bola Zmluva pre príslušnú časť Služby uzatvorená.
11.7.     Poskytovateľ je oprávnený účtovať Užívateľovi odo dňa nasledujúceho po vzniku omeškania až do dňa úhrady zmluvný úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške. Úroky z omeškania sa Užívateľ zaväzuje uhradiť najneskôr v lehote uvedenej vo výzve.
11.8.    Poskytovateľ má právo písomne, e-mailom, telefonicky alebo iným vhodným spôsobom upozorniť Užívateľa na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku v prípade omeškania Užívateľa s úhradou Ceny za Službu. Zasielanie upomienok Poskytovateľom podľa tohto bodu je spoplatnené spôsobom uvedeným v Cenníku.
11.9.     V prípade prerušenia poskytovania Služby z dôvodov podľa Podmienok a/alebo príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky nezaniká povinnosť Užívateľa uhradiť Poskytovateľovi Cenu za Službu za čas, kedy bola prerušená.
11.10.     Ak bola pre prípad porušenia niektorej zmluvnej povinnosti zo Zmluvy dohodnutá zmluvná pokuta, zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty nezaniká právo dotknutej zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla porušením danej zmluvnej povinnosti, a to v rozsahu zodpovednosti za škodu porušujúcej zmluvnej strany. Porušujúca zmluvná strana je povinná uhradiť oprávnenej zmluvnej strane náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ak nie je dohodnuté inak.
11.11.     Poskytovateľ má právo započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Užívateľovi, vrátane pohľadávok, ktoré ešte nie sú splatné, alebo ktoré sú premlčané, proti akýmkoľvek pohľadávkam Užívateľa voči Poskytovateľovi.

Článok 12
Zodpovednosť za škodu

12.1.     Poskytovateľ zodpovedá Užívateľovi za škodu, ktorú mu Poskytovateľ spôsobil zavineným porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ako aj Zmluvných dokumentov výlučne v rozsahu určenom Podmienkami, okrem prípadu ak Poskytovateľ preukáže, že škodu nezavinil alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Poskytovateľ nezodpovedá za ušlý zisk Užívateľa.
12.2.     V prípade, že nesplnením ktoréhokoľvek zo záväzkov Užívateľa stanovených v Zmluve a v Zmluvných dokumentoch vznikne Poskytovateľovi škoda, je túto škodu Užívateľ povinný Poskytovateľovi v celej výške nahradiť, ibaže preukáže, že škodu nezavinil alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Užívateľ však nezodpovedá za ušlý zisk Poskytovateľa.
12.3.     Užívateľ tiež zodpovedá za vznik akejkoľvek škody z dôvodu Zneužívania Služby, alebo ktorá vznikne v Sieti ako aj Telekomunikačnom zariadení, ako aj akýchkoľvek iných technických zariadeniach z dôvodov porušenia povinností Užívateľa.
12.4.     Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za vznik škody, ktorá mu vznikne v prípadoch uvedených v článku 7 Podmienok a/alebo ak dočasne preruší alebo obmedzí poskytovanie Služby Užívateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Podmienkami.
12.5.    Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za vznik škody, ktorá mu vznikne ako dôsledok zneužitia Účtu Užívateľa, v prípade, ak uvedené je následkom neoprávneného použitia prihlasovacích údajov k Účtu Užívateľa, ktoré si Užívateľ neochránil pred stratou, odcudzením, iným neoprávneným použitím alebo v dôsledku iných skutočnosti na strane Užívateľa.

Článok 13
Poruchy, servisný zásah a obnova

13.1.     V prípade výskytu Poruchy sa Poskytovateľ zaväzuje vyvinúť maximálne možné úsilie na to, aby Porucha bola, ak je to možné odstránená bez zbytočného odkladu.
13.2.     Lehota na odstránenie Porúch začína plynúť od momentu, kedy Užívateľ oznámi Poskytovateľovi Poruchu.
13.3.     Poskytovateľ poskytuje Užívateľom zákaznícku podporu vo forme zákazníckeho servisu, kedy všetky kontaktné informácie a prevádzková doba zákazníckeho servisu počas pracovných dní je zverejnená na Webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 14
Reklamačný poriadok

14.1.     Užívateľ je oprávnený reklamovať správnosť vyúčtovanej Ceny za Službu a kvalitu poskytovanej Služby v lehote šesť mesiacov odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.
14.2.      V prípade, ak Užívateľ neuplatní svoje právo podľa bodu 14.1. Podmienok, tak márnym uplynutím tejto lehoty podľa bodu 14.1. Podmienok toto jeho právo zanikne.
14.3.    Užívateľ môže reklamáciu podľa bodu 14.1. Podmienok uplatniť v sídle Poskytovateľa osobne, písomne, elektronickou poštou, telefonicky alebo prostredníctvom Účtu Užívateľa, pričom Poskytovateľ je povinný na požiadanie Užívateľa vydať písomné potvrdenie o mieste, čase, spôsobe a predmete reklamácie. V reklamácii je Užívateľ povinný uviesť svoje identifikačné údaje (v rozsahu minimálne meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu v prípade fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo v prípade podnikateľa), identifikátory Služby, ktorej sa reklamácia týka (napríklad kód Užívateľa, kód adresáta, kód Karty), kód objednávky, telefónne číslo alebo iný identifikátor určený pre danú Službu v Zmluve alebo faktúre vystavovanej k Službe), jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať predmet reklamácie a čoho sa na základe reklamácie voči Poskytovateľovi domáha. V prípade podania reklamácie splnomocnenou osobou je Poskytovateľ oprávnený požadovať aj priloženie písomnej plnej moci s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
14.4.     Ak Užívateľ uplatní reklamáciu, Poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Poskytovateľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia Užívateľa, ktoré z týchto práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
14.5.     Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v opačnom prípade sa reklamácia považuje sa opodstatnenú.
14.6.     V prípade opakovaných alebo neodôvodnených reklamácií totožného Užívateľa v tej istej veci nie je Poskytovateľ povinný tieto reklamácie opätovne prešetrovať a dávať na tieto reklamácie Užívateľovi akúkoľvek odpoveď. Neodôvodnenou reklamáciou je tiež reklamácia, ktorá je podaná z iných dôvodov ako sú uvedené v bode 14.1. Podmienok.
14.7.     Spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 14.6. Podmienok platí aj v prípade reklamácie Užívateľa doručenej Poskytovateľovi oneskorene, t.j. po uplynutí lehoty uvedenej v bode 14.1. Podmienok.
14.8.     Reklamácia vo veci prešetrenia Faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie Ceny za Službu. Ak suma presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, je Poskytovateľ povinný umožniť Užívateľovi odklad zaplatenia časti Ceny za Službu presahujúcej sumu za priemerný mesačný rozsah využívania Služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania komunikačného zariadenia Užívateľa alebo umožniť Užívateľovi zaplatenie časti Ceny za Službu presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania v najmenej troch mesačných splátkach. Ak je využívanie Služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania Služby za celé obdobie využívania Služby.
14.9.     Ak sa na základe reklamácie zistí vada na komunikačnom zariadení Užívateľa, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech Užívateľa, ale rozsah poskytnutej Služby ani Cenu za Službu nemožno preukázateľne zistiť, Užívateľ zaplatí Cenu za Službu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie Služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania Služby za celé obdobie využívania Služby.
14.10.     Užívateľ je oprávnený ak ide o Službu, ktorá je Verejnou Službou v zmysle Zákona o EK predložiť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových Služieb spor týkajúci sa správnosti úhrady a kvality Verejnej Služby, o ktorom sa uskutočnilo reklamačné konanie a Užívateľ nie je so spôsobom vybavenia reklamácie spokojný.
14.11.     V prípade, že reklamácia Užívateľa voči sume Ceny za Službu alebo reklamácia voči kvalite poskytovanej Služby bude Poskytovateľom uznaná za opodstatnenú, bude zníženie Ceny za Službu vo  výške priznanej Užívateľovi v zmysle reklamácie zúčtované vo fakturačnom Období nasledujúcom po tom Období, v ktorom bola reklamácia Poskytovateľom uznaná.

PIATA ČASŤ
Článok 15
Vznik a Trvanie Zmluvy

15.1.     Zmluva sa uzatvára elektronicky prostredníctvom Registrácie a považuje sa za riadne uzavretú okamihom dohody zmluvných strán o podstatných náležitostiach Zmluvy, ktorým je vyplnenie a odoslanie registračného formulára Užívateľom a vykonanie Registrácie Užívateľa, pričom Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť momentom Aktivácie. Na skutočnosť, že Zmluva sa uzatvára elektronicky nemá vplyv, že Užívateľ registračný formulár vyplnil a poslal Poskytovateľovi v písomnej forme poštou. Spolu s odoslaním registračného formulára Užívateľ potvrdzuje, že sa riadne a v celom rozsahu oboznámil s Podmienkami, Osobitnými podmienkami ako aj Cenníkom a bez výhrad s nimi súhlasí.
15.2.     Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, uzatvára sa Zmluva pre časť Služby v rámci ktorej sú Užívateľom sprístupňované neplatené Programové Služby na dobu neurčitú a pre časť Služby v rámci ktorej sú Užívateľom sprístupňované platené Programové Služby na dobu určitú, a to na Obdobie, za ktoré bola Užívateľom uhradená Cena za Službu formou predplatného. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Zmluvy pre časť Služby v rámci ktorej sú Užívateľom sprístupňované platené Programové Služby sa uhradením Ceny za Službu formou predplatného najneskôr v posledný deň trvania Obdobia, na ktoré bola Zmluva v danej časti uzatvorená automaticky predlžuje vždy o dobu zodpovedajúcu Obdobiu, za ktoré bola Užívateľom uhradená Cena za Službu formou predplatného. Pokiaľ najneskôr v posledný deň trvania Obdobia, na ktoré bola Zmluva pre časť Služby v rámci ktorej sú Užívateľom sprístupňované platené Programové Služby uzatvorená nebude zo strany Užívateľa uhradená Cena za Službu formou predplatného Zmluva pre časť Služby v rámci ktorej sú Užívateľom sprístupňované platené Programové Služby zaniká.
15.3.    Začiatok poskytovania Služby je viazaný na uhradenie Ceny za Službu podľa článku 11 týchto Podmienok. Poskytovateľ začne poskytovať Službu ihneď momentom Aktivácie a v prípade platených Programových Služieb spravidla do 3 pracovných dní odo dňa pripísania Ceny za Službu na účet Poskytovateľa.

Článok 16
Zmena Zmluvy a Podmienok

16.1.     Poskytovateľ je oprávnený tieto Podmienky jednostranne zmeniť alebo doplniť, ako aj ich nahradiť novými Všeobecnými podmienkami, osobitne v prípade zmien všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa uskutočnili po nadobudnutí ich právoplatnosti a účinnosti.
16.2.     Poskytovateľ je v prípade, že zmena Podmienok má charakter podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných podmienok povinný oznámiť Užívateľovi skutočnosť, že sa bude meniť znenie Podmienok, a to minimálne jeden mesiac pred účinnosťou takej zmeny a vhodným spôsobom sprístupniť nové znenie Podmienok alebo zmeny Podmienok Užívateľovi. Vhodným spôsobom sprístupnenia podľa predchádzajúcej vety sa rozumie sprístupnenie zmeny Podmienok alebo nového znenia Podmienok na Webovom sídle Poskytovateľa.
16.3.     V prípade, že Užívateľ nebude súhlasiť so zmenou Podmienok, ktorá má charakter podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných podmienok, je Užívateľ z predmetného dôvodu oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s článkom 17 týchto Podmienok.

16.4.     V prípade, že sa menia Podmienky a/alebo Cenník v zmysle bodu 16.1 Podmienok, je dohoda o zmene týchto dokumentov platná okamihom prvého využitia Služby Užívateľom za účinnosti zmenených Podmienok a/alebo Cenníka, s ktorými bol Užívateľ riadne oboznámený podľa bodu 16.2. Podmienok, a to s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny Podmienok a/alebo Cenníka.
16.5.     Zmluvu je inak možné meniť výlučne po dohode oboch zmluvných strán formou platne uzavretého Dodatku. Za platne uzatvorený Dodatok sa považuje aj objednávka Užívateľa na poskytnutie Služby alebo žiadosti Užívateľa na zmenu Zmluvy uskutočnená prostredníctvom Účtu Užívateľa a potvrdená Poskytovateľom. Ku zmene zmluvného vzťahu dôjde rovnako v momente, kedy si Užívateľ zvolí iné platené Programové Služby a zaplatí Cenu za Službu pre zvolené platené Programové Služby vo výške podľa aktuálne platného Cenníka, alebo v momente nezaplatenia niektorej zo skôr zvolených platených Programových Služieb, a to v rozsahu takto vykonaného úkonu.

Článok 17
Zánik Zmluvy

17.1.     Zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá;
b) dohodou zmluvných strán;
c) výpoveďou;
d) odstúpením;
e) iným spôsobom alebo z iného dôvodu, ak to vyplýva zo Zmluvy alebo niektorej jej súčasti.

17.2.     Zmluvu na dobu neurčitú môže Užívateľ vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu. Zmluvu na dobu určitú nie je Užívateľ oprávnený vypovedať, ak nebolo dohodnuté alebo určené inak.
17.3.     Poskytovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu bez ohľadu na skutočnosť, či bola uzavretá na dobu určitú alebo neurčitú ak ďalej nemôže poskytovať Službu v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania Služby alebo z dôvodu modernizácie Siete alebo Služby, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania Služby alebo Služieb, poskytovaných na základe Zmluvy.
17.4.    Výpovedná lehota je jeden mesiac a je rovnaká pre obe zmluvné strany. Výpovedná lehota začína plynúť dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
17.5.     Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez sankcií, ak:
a) neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola Užívateľovi Poskytovateľom oznámená; ak Poskytovateľ neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok, Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok, Užívateľ nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa tohto ustanovenia, ak zmena zmluvných podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie;
b) Poskytovateľ ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje Službu podľa Zmluvy alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie Užívateľa, ak porušenie povinností Poskytovateľom stále pretrváva;
c) Poskytovateľ neoznámi Užívateľovi výsledok prešetrenia reklamácie podľa bodu 14.4. a 14.5. má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie.
17.6     Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy, ak Užívateľ:
a) opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti;
b) nezaplatil cenu za poskytnutú Službu ani do 45 dní po dni splatnosti;
c) pripojí na verejnú sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov, alebo používa také zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami a ani na výzvu Poskytovateľa zariadenie neodpojí;
d) opakovane používa Službu spôsobom, ktorý znemožňuje Poskytovateľovi kontrolu jej používania alebo inak zneužíva Službu;
e) opakovane porušuje podmienky Zmluvy.

Článok 18
Kontaktné údaje a doručovanie

18.1     Podnik v súlade s ustanovením § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní Služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) oznamuje, že kontaktné údaje Podniku sú uvedené na jeho Webovom sídle.
18.2     Všetky úkony, správy, dokumenty, upomienky a iné informácie posielané jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súvislosti so Zmluvou faxom, Službou krátkych správ (SMS), alebo elektronickou poštou sa považujú za riadne doručené druhej zmluvnej strane momentom ich odoslania druhej zmluvnej strane na jej mailovú adresu alebo faxové, resp. telefónne číslo uvedené v Zmluve alebo na inú adresu alebo faxové, resp. telefónne číslo, ktoré táto zmluvná strana oznámila doručujúcej zmluvnej strane. Písomnosti zasielané poštou sa považujú za doručené dňom prevzatia listiny adresátom, najneskôr však uplynutím siedmich dní odo dňa odoslania písomnosti, pokiaľ sa písomnosť dostala do dispozičnej sféry druhej zmluvnej strany (adresáta). Ak druhá zmluvná strana v tejto lehote oznámi doručujúcej zmluvnej strane, že listina jej nebola doručená, bude jej doručený opis tejto listiny.

Článok 19
Rozhodovanie sporov

19.1.    Akékoľvek spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sú zmluvné strany povinné prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to vzájomnou dohodou.
19.2.     Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia ani do pätnástich dní odo dňa vzniku sporu, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán podať návrh na vyriešenie sporu na miestne a vecne príslušnom súde v Slovenskej republike.
19.3.     Užívateľ ako spotrebiteľ má rovnako právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ na žiadosť Užívateľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má Užívateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako orgánu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu, práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa ako aj spôsob a podmienky alternatívneho riešenia sporov Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok 20
Telekomunikačné tajomstvo

20.1.     Predmetom telekomunikačného tajomstva je obsah prenášaných správ, súvisiace údaje komunikujúcich strán, ktorými sú telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu, prevádzkové údaje, lokalizačné údaje. Predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje zverejnené v zozname účastníkov.
20.2.     Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto príde s jeho predmetom do styku pri poskytovaní sietí a Služieb, pri používaní Služieb, náhodne alebo inak.
20.3.     Poskytovateľ je oprávnený predmet telekomunikačného tajomstva sprístupniť v prípadoch, v ktorých tak určuje Zákon o EK alebo iný právny predpis (napr. na účely poskytovania súčinnosti súdom, orgánom činným v trestnom konaní, iným orgánom štátu, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových Služieb), inak len so súhlasom Užívateľa.
20.3.     Ustanovenia tohto článku Podmienok sa uplatnia vo vzťahu k Službám, ktoré sú Verejnými Službami.

Článok 21
Ochrana osobných údajov

21.1.     Poskytovateľ prevádzkuje informačný systém, v ktorom sú spracúvané osobné údaje Užívateľov za účelom poskytovania Služby na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
21.2.     Poskytovateľ je prevádzkovateľom informačného systému a určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov Užívateľov. Poskytovateľ má právo v súlade s príslušnými právnymi predpismi poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorý bude spracúvať osobné údaje v mene Poskytovateľa. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných s Poskytovateľom v písomnej zmluve. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať Užívateľov v prípade poverenia tretích osôb na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľa.
21.3.     Poskytovateľ je oprávnený za účelom uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu Užívateľov oprávnený získavať a spracúvať údaje Užívateľov, ktorými sú:
a) telefónne číslo, e-mail, výška neuhradených záväzkov, meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti a štátna príslušnosť, ak ide o fyzickú osobu;
b) kontaktné údaje, výška neuhradených záväzkov, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ ak ide o právnickú osobu/fyzickú osobu podnikateľa, a to do doby, pokiaľ bude Užívateľ v platnom zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom.
21.4.     Užívateľ berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Bez ohľadu na uvedené Užívateľ berie zároveň na vedomie, že neposkytnutím osobných údajov v rozsahu vyžadovanom pri registrácii nie je možné uzavrieť Zmluvu.
21.5.     Údaje podľa bodu 21.3. týchto Podmienok budú uchovávané v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi archiváciu dokumentov ako aj v súlade s osobitnými zákonmi s tým súvisiacimi. Údaje podľa bodu 21.3. týchto Podmienok bude Poskytovateľ spracúvať po dobu platnosti Zmluvy, ako aj po jej skončení v prípade vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu, evidencie a vymáhania pohľadávok Poskytovateľa za poskytnuté Služby, v prípade vybavovania podaní Užívateľa alebo splnenia zákonných podmienok pre uplatnenie práv alebo splnenia iných povinností uložených zákonom na uplatnenie práv.
21.6.     Poskytovateľ je v prípade poskytovania Služieb, ktoré sú Verejnými Službami povinný v zmysle Zákona o EK na účely poskytovania súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní, súdom a iným orgánom štátu uchovávať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán odo dňa uskutočnenia komunikácie počas
a) 6 mesiacov, ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu
b) 12 mesiacov, ak ide o ostatné druhy komunikácie.
21.7.     Poskytovateľ bude spracovávať osobné údaje Užívateľa, ktoré je oprávnený spracovávať na základe príslušných právnych predpisov alebo na základe súhlasu Užívateľa s použitím automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracúvania.
21.8.     Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o Užívateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi.

21.9.     Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať informácie a údaje uchovávané pri poskytovaní Služby v nevyhnutnom rozsahu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení alebo inými platnými právnymi predpismi tretím osobám, a to najmä:
a) tretím osobám, ktoré Poskytovateľ poverí vymáhaním pohľadávok alebo uplatnením iných oprávnených práv Poskytovateľa voči Užívateľovi, a to za účelom uplatnenia pohľadávok a iných práv Poskytovateľa, vrátane prípadu postúpenia pohľadávok Poskytovateľa na tretiu osobu, a to aj po skončení zmluvného vzťahu s Užívateľom,
b) súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv Poskytovateľa voči Užívateľovi alebo splnenie zákonnej povinnosti Poskytovateľa,
c) zmluvným partnerom Poskytovateľa, ktorí Poskytovateľovi poskytujú Služby a/alebo plnenia týkajúce sa Služby,
d) obchodným zástupcom Poskytovateľa alebo iným subjektom, ktorí budú na základe poverenia Poskytovateľa konať v jeho mene ako sprostredkovatelia pri poskytovaní Služieb (vrátane ich objednávania, aktivácie a vybavovania reklamácií).
21.10.     Poskytovateľ môže so súhlasom Užívateľa informovať Užívateľa o svojich Službách a produktoch, popr. o Službách a produktoch ďalších subjektov, a to využitím jeho poštovej adresy, adresy elektronickej pošty, telefónneho čísla, prostredníctvom automatických volacích zariadení, faxom či iným obdobným spôsobom, vrátane telemarketingu.
21.11.     Užívateľ je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa bodu 21.10. týchto Podmienok, a to výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle (napr. formou doporučeného listu, telefonátu na zákaznícku linku, prípadne ďalšími spôsobmi uvedenými na Internetových stránkach) po riadnej identifikácii Užívateľa. Spracovanie na základe zákona Užívateľ nemôže odmietnuť.
21.12.     Užívatelia majú ako dotknuté osoby právo uplatniť si u Poskytovateľa práva podľa ustanovenia §28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
21.13.     Poskytovateľ ani Užívateľ nie sú oprávnení poskytnúť tretím osobám údaje označené ako obchodné tajomstvo alebo dôverné informácie, okrem prípadov ustanovených príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo v prípade, že s tým budú Poskytovateľ aj Užívateľ súhlasiť.

Článok 22
Záverečné ustanovenia

22.1.     Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.07.2016.
22.2.     Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej platne uzavretej Zmluvy.
22.3.     V prípade, že zásah vyššej moci obmedzí poskytovanie Služby podľa Zmluvy, sú zmluvné strany oslobodené od svojich záväzkov počas trvania tohto zásahu. Zásahom vyššej moci sa rozumie mimoriadna, objektívne neodvrátiteľná a nepredpokladateľná okolnosť, ktorej nie je možné zabrániť ani pri vynaložení mimoriadneho úsilia, ktoré je rozumné a spravodlivé požadovať za daných podmienok konkrétneho prípadu.
22.4.     Zmluva a Zmluvné dokumenty predstavujú jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom tieto nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.
22.5.     Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú založené Zmluvou, ktoré však Zmluva výslovne neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
22.6.     V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy alebo Zmluvných dokumentov je neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení Zmluvy a Zmluvných dokumentov. Neplatné ustanovenia sa nahradia ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu Zmluvy.
22.7.     Zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
22.8.     Ak zo Zmluvy a/alebo Zmluvných dokumentov výslovne nevyplýva niečo iné, Zmluvu uzatvorenú písomne možno meniť len na základe písomných zmien a Dodatkov odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami.
22.10.     Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a z týchto Podmienok môže Užívateľ so súhlasom Poskytovateľa a po uhradení poplatku za administratívu vo výške podľa Cenníka postúpiť na iné osoby. Užívateľ uzatvorením Zmluvy potvrdzuje, že si Podmienky pozorne prečítal, všetky ich ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto Podmienkam v celom ich rozsahu porozumel, súhlasí s nimi.